Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Betrokken - bij wetgevingsoverleg (achteraf agenderen)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Brief lid / fractie
Brief Algemene Rekenkamer
Behandelen [geen Parlisproces]
Advies van andere adviesorganen
Brief Algemene Rekenkamer
Agenderen - plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Brief regering
Brief regering
Brief lid / fractie
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)