Kamerstuk 33328-28

Amendement van de leden Segers en Oosenbrug dat regelt dat alle informatie die door ambtenaren aan individuele Kamerleden wordt verstrekt niet openbaar is

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 13 april 2016
Indiener(s): Astrid Oosenbrug (PvdA), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-28.html
ID: 33328-28

80,0 %
20,0 %

PvdA

Houwers

GrKÖ

50PLUS

SGP

VVD

Klein

GrBvK

CDA

Van Vliet

GL

D66

SP

PVV

PvdD

CU


Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN OOSENBRUG

Ontvangen 13 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 5.4a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd:

  • 2. In afwijking van artikel 5.2, eerste lid, wordt met betrekking tot informatie die aan individuele Kamerleden wordt verstrekt onder persoonlijke beleidsopvattingen verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad.

Toelichting

Dit amendement regelt dat alle informatie die door ambtenaren, al dan niet via de ambtenaren van de Eerste of Tweede Kamer, aan individuele leden van die Kamers wordt verstrekt niet openbaar is. Dat betekent dat buiten twijfel staat dat ook informatie met een objectief karakter die aan Kamerleden wordt verstrekt niet openbaar is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om doorrekeningen van conceptvoorstellen op verzoek van Kamerleden of om objectieve gegevens over scenario’s die op tafel liggen in het kader van parlementaire onderhandelingen. Het amendement beoogt het parlementaire proces op dit punt nog eens expliciet te beschermen.

Segers Oosenbrug