Zoeken


Nader gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 11 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 11 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 15 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 15 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Nijboer c.s. over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 8 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 8 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Baudet over een integraal voorstel om de bureaucratie in de zorg terug te dringen (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Motie; Motie van het lid Baudet over een integraal voorstel om de bureaucratie in de zorg terug te dringen Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 26 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zorgkosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen en vooral als gevolg van de toegenomen bureaucratie in de zorg omhoog zijn gegaan; overwegende dat een verlaging van het eigen risico een breed gedragen wens is in deze Kamer, en dat deze kan worden bekostigd door het aanpakken van de bureaucratie in de zorg; overwegende dat het voorliggende wetsvoorstel onderdeel is van een spoedprocedure en dat geen grondige herziening van de wet kon worden bewerkstelligd; roept de regering op, vóór 1 januari 2018 met een integraal voorstel te komen om de bureaucratie in de zorg terug te dringen met een concreet stelsel van doelstellingen en sancties voor zorgverzekeraars en bestuurders van zorgverzekeraars indien zij er niet in slagen om deze doelstellingen te halen, zodat het eigen risico terug kan worden gebracht tot een maximum van € 200 per jaar, terwijl de premies niet verder zullen stijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Motie van het lid Nijboer over een nieuwe vaststellingssystematiek voor de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Motie; Motie van het lid Nijboer over een nieuwe vaststellingssystematiek voor de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID NIJBOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het eigen risico met dit wetsvoorstel slechts een jaar niet verhoogd wordt; overwegende dat het eigen risico aan het eind van de kabinetsperiode naar verwachting verder doorstijgt tot € 480; overwegende dat de koppeling tussen de zorguitgaven en het eigen risico door het wetsvoorstel eenmalig is doorbroken en een ordentelijke besluitvorming over het eigen risico dringend gewenst is; verzoekt de regering, de Kamer voorstellen te doen voor een nieuwe systematiek voor het vaststellen van de hoogte van het eigen risico en de Kamer hierover tijdig te informeren, zodat volgend jaar ordentelijke besluitvorming kan plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Marijnissen over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Marijnissen over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN Ontvangen 25 september 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «ongewijzigd laten» vervangen door: verlagen. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag (Blanco) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 25 september 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018. ...

Voorstel van wet (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Inhoud en aanleiding wetsvoorstel Dit wetsvoorstel voorziet in het buiten toepassing laten van de jaarlijkse indexering van het bedrag van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering aan de ontwikkeling van de zorgkosten, voor het jaar 2018. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 september 2017 en het nader rapport d.d. 25 september 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Motie van het lid Westerveld over een jaarlijkse stand van zaken van de implementatie van de wet (Dossier 34741)
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers; Motie; Motie van het lid Westerveld over een jaarlijkse stand van zaken van de implementatie van de wet Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er pas vijf jaar na inwerkingtreding van de wet over het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer een evaluatie van deze wet wordt uitgevoerd; overwegende dat er ook alternatieve methoden zijn die de privacy van leerlingen kunnen waarborgen; overwegende dat er nog onvoldoende zicht is of de gekozen aanpak van zelfregulering in de praktijk voldoende effect sorteert; overwegende dat in deze toenemende digitale tijd bescherming van persoonsgegevens van groot belang is en er telkens nieuwe ontwikkelingen op dit vlak zijn; verzoekt de regering om, jaarlijks een stand van zaken te geven over de implementatie van de wet over het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer; verzoekt de regering tevens om, hierbij de bescherming van persoonsgegevens van alle onderwijsdeelnemers, de ontwikkelingen die op dit vlak hebben plaatsgevonden en hoe de regering hierop inspeelt te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...