Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53632 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 10MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER EN VAN GENTVoorgesteld 27 mei 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat gehandicapten die in een parkeergarage parkeren hier nog steeds voor moeten betalen wat soms moeizaam gaat;constaterende, dat een deel van de parkeergarages in handen van de overheid is en gratis parkeren hierin afdwingbaar is;verzoekt de regering zich er maximaal voor in te spannen om het gratis parkeren voor gehandicapten in gemeentelijke parkeergarages mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.RoemerVan Gent ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 12MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.Voorgesteld 27 mei 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat veel (semi)publieke instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en stations (P&R) hun eigen parkeerplaatsen beheren en dikwijls parkeergeld vragen;overwegende, dat zulks voor bezoekers goed te rechtvaardigen is, maar gehandicapten vaak geen andere keus hebben dan de auto;verzoekt de regering te onderzoeken hoe (semi)publieke instellingen ertoe gebracht kunnen worden gratis parkeergelegenheid te bieden aan gehandicapten,en gaat over tot de orde van de dag.Van GentRoemerBrinkman ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 11MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER EN VAN GENTVoorgesteld 27 mei 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat steeds meer gemeenten ook gebruikmaken van digitale parkeerhandhaving, waardoor de gehandicaptenparkeerkaart niet herkend wordt;verzoekt de regering de nationale registratie van gehandicaptenparkeerkaarten gekoppeld aan een nummerbord ook digitaal te maken en aan de gemeenten te verstrekken teneinde de digitale parkeerhandhaving efficiënter te maken,en gaat over tot de orde van de dag.RoemerVan Gent ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 13MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN HEIJNENVoorgesteld 27 mei 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat bevordering van de maatschappelijke integratie van gehandicapten belangrijk is en dat Nederland zich hiertoe wil inspannen, zoals bijvoorbeeld duidelijk wordt in het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten en de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken;overwegende, dat het huidige wetsvoorstel een bijdrage levert aan de toegankelijkheid en mobiliteit van gehandicapten;voorts overwegende, dat dit overheden niet ontslaat van hun plicht om een beleid te voeren dat ziet op een gelijke behandeling van gehandicapten, zo nodig door het treffen van extra maatregelen;verzoekt de regering in gesprek te treden met de VNG om te benadrukken dat dit wetsvoorstel geen eindhalte, maar een tussenstop is;verzoekt de regering tevens om in dit gesprek gezamenlijk te bezien welke stappen overheden kunnen nemen om verbeteringen aan te brengen in hun parkeerbeleid ten behoeve van gehandicapten,en gaat over tot de orde van de dag.AnkerHeijnen ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 14MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN HEIJNENVoorgesteld 27 mei 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het parkeerbeleid voor houders van de Europese gehandicaptenparkeerkaart eenduidig wordt;overwegende, dat de in dit wetsvoorstel gekozen oplossing nu de meest praktische is, waarbij nieuwe ontwikkelingen verandering van inzicht kunnen brengen;daarbij overwegend, dat steeds meer vormen van betalen mogelijk zijn en daarmee de toegankelijkheid van parkeerfaciliteiten voor gehandicapten toeneemt;overwegend, dat in een aantal gemeenten de Europese gehandicaptenparkeerkaart gevoelig is gebleken voor diefstal en misbruik, wat gevolgen kan hebben voor de handhaving;overwegend, dat het uiteindelijke doel van dit wetsvoorstel de bevordering van de mobiliteit van gehandicapten is;verzoekt de regering om drie jaar na invoering van dit wetsvoorstel een evaluatie te houden en op dat moment bovendien te beoordelen of er nieuwe ontwikkelingen zijn die de problematiek van het gehandicaptenparkeerbeleid op een betere manier oplossen,en gaat over tot de orde van de dag.AnkerHeijnen ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 10 februari 20091. ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 6VERSLAGVastgesteld 29 oktober 2008De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de indiener de gestelde vragen tijdig en genoegzaam zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 4–1-2007 en de reactie van de indieners d.d. 2 september 2008, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 5MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE1. ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Geleidende brief Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 21 november 2006Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van het wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van Dijken ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid 30 879Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie). (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet (Dossier 32891)
Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet Kamerstuk recht rechtspraak Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 januari 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 28 november 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Wet herziening gerechtelijke kaart (32 891) en de wetsvoorstellen inzake de nieuwe Politiewet (30 880 en 32 822). ...

Schriftelijk oordeel over amendementen en moties bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Politiewet alsmede de Invoerings- en aanpassingswet (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Schriftelijk oordeel over amendementen en moties bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Politiewet alsmede de Invoerings- en aanpassingswet Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2011 Tijdens het wetgevingsoverleg van 28 november jl. heb ik een schriftelijk oordeel over de tijdens (en eventueel nog na) het overleg ingediende amendementen en moties aangekondigd. ...

Nader gewijzig amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr 57 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Nader gewijzig amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr 57 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 62 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 61 over afspraken tussen burgemeester en OvJ over strafrechtelijke handhaving (herdruk) (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 61 over afspraken tussen burgemeester en OvJ over strafrechtelijke handhaving (herdruk) Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 69 HERDRUK 1 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 68, over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 68, over voorhang. ...