Zoeken


Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 9 waarmee de verplichting tot het instellen van een permanente commissie leerlingenzorg blijft bestaan. (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 9 waarmee de verplichting tot het instellen van een permanente commissie leerlingenzorg blijft bestaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 7 waarmee het praktijkonderwijs niet in het passend onderwijs geïntegreerd wordt. (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 7 waarmee het praktijkonderwijs niet in het passend onderwijs geïntegreerd wordt. ...

Amendement van het lid Van Meenen dat regelt dat de medezeggenschapsraad van een praktijkschool een doorslaggevende stem krijgt met betrekking tot de mogelijkheid tot optiing out van het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot het praktijkonderwijs. (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Van Meenen dat regelt dat de medezeggenschapsraad van een praktijkschool een doorslaggevende stem krijgt met betrekking tot de mogelijkheid tot optiing out van het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot het praktijkonderwijs. ...

Motie van het lid Siderius over structureel overleg over leerlingen die in het praktijkonderwijsinstromen (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Motie; Motie van het lid Siderius over structureel overleg over leerlingen die in het praktijkonderwijsinstromen Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS Voorgesteld 4 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheden van leerlingen die het praktijkonderwijs hebben doorlopen beperkter worden; van mening dat de overgang van de leerlingen uit het praktijkonderwijs naar de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs of een andere voorziening zorgvuldig en soepel dient te verlopen; van mening dat het onwenselijk is dat leerlingen die het praktijkonderwijs hebben doorlopen uit beeld raken bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen of werkgevers; verzoekt de regering, een structureel overleg tussen samenwerkingsverbanden, onderwijsinstellingen, lokale en regionale werkgevers, gemeenten en zorginstellingen te organiseren waarin leerlingen die uit het praktijkonderwijs stromen, besproken worden en de benodigde begeleiding voor een zorgvuldige overgang krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Siderius over niet loslaten van de landelijke criteria voor praktijkonderwijs (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Motie; Motie van het lid Siderius over niet loslaten van de landelijke criteria voor praktijkonderwijs Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 10 MOTIE VAN MOTIE VAN HET LID SIDERIUS Voorgesteld 4 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering voornemens is om de landelijke criteria voor het praktijkonderwijs en de duur van de toewijzing van het praktijkonderwijs los te laten in 2018; van mening dat het loslaten van de landelijke criteria als gevaar heeft dat er druk komt te staan op het praktijkonderwijs en dat een kwetsbare groep kinderen niet meer beschermd wordt; verzoekt de regering, geen wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen waarin de landelijke criteria voor het praktijkonderwijs en de duur van de toewijzing van het praktijkonderwijs per 2018 worden losgelaten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ypma c.s. dat regelt dat de landelijke objectieve toelatingscriteria behouden blijven. (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Ypma c.s. dat regelt dat de landelijke objectieve toelatingscriteria behouden blijven. ...

Amendement van het lid Siderius waarmee een splitsing wordt aangebracht tussen de toewijzing en de bekostiging voor het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Siderius waarmee een splitsing wordt aangebracht tussen de toewijzing en de bekostiging voor het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID SIDERIUS Ontvangen 3 maart 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel A, vervalt. ...

Amendement van het lid Siderius waarmee de verplichting tot het instellen van een permanente commissie leerlingenzorg blijft bestaan. (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Siderius waarmee de verplichting tot het instellen van een permanente commissie leerlingenzorg blijft bestaan. ...

Amendement van het lid Siderius 33993, nr. 7 waarmee het praktijkonderwijs niet in het passend onderwijs geïntegreerd wordt (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Siderius 33993, nr. 7 waarmee het praktijkonderwijs niet in het passend onderwijs geïntegreerd wordt Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID SIDERIUS Ontvangen 3 maart 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat leerwegondersteunend onderwijs ondergebracht wordt in het systeem van passend onderwijs; II Artikel I, onderdeel B, vervalt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 november 2014 1. ...

Verslag (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Voorstel van wet (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN DEEL Deze memorie van toelichting is mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. ...

Nader rapport (Dossier 33993)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs); Nader rapport; Nader rapport Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 NADER RAPPORT1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Hieronder zijn opgenomen het nader rapport d.d. 8 juli 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33992)
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 31 augustus 2015 Inhoudsopgave 4. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Dossier 33992)
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking Kamerstuk europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 10 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2015 gesprekken gevoerd over de wetsvoorstellen inzake ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33992)
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 24 december 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Verslag (Dossier 33992)
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33992)
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. ...