Kamerstuk 33328-30

Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 13 april 2016
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Mustafa Amhaouch (CDA), Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-30.html
ID: 33328-30

48,7 %
51,3 %

CDA

D66

Van Vliet

Klein

CU

GL

PVV

GrBvK

50PLUS

PvdD

VVD

SP

PvdA

GrKÖ

SGP

Houwers


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet open overheid verplicht dat overheden een register bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken;

overwegende dat met het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid meer instellingen onder de werking van de wet worden gebracht;

overwegende dat het instellen van zo'n informatieregister een grootschalige ICT-operatie is, waarvan de kosten thans nog onduidelijk zijn;

van mening dat inzicht in de kosten van de Wet open overheid (inclusief het informatieregister) vereist is vóórdat de Kamer stemt over het wetsvoorstel inzake de Wet open overheid;

verzoekt de regering, onderzoek te laten doen naar de kosten van de Wet open overheid;

verzoekt de regering tevens, het Bureau ICT-toetsing om advies te vragen over de kosten van het voorgestelde informatieregister vóórdat dit grootschalige ICT-project in gang wordt gezet en de Kamer daarover spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Bisschop

Amhaouch