Stemming

Motie van de leden Oosenbrug en Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen

64,0 %
36,0 %


D66

VVD

GrBvK

Van Vliet

CU

Klein

PVV

SGP

GL

CDA

GrKÖ

SP

PvdA

PvdD

50PLUS

Houwers


Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN OOSENBRUG EN BRUINS

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet open overheid voorziet in een informatieregister;

overwegende dat het informatieregister op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt;

van mening dat bestuursorganen bij het inrichten van het informatieregister rekening moeten kunnen houden met afschrijvingstermijnen en vervanging van bestaande documentinformatiesystemen;

van mening dat bestuursorganen voldoende tijd moeten hebben om het informatieregister in te richten;

verzoekt de regering, er in ieder geval zorg voor te dragen dat twee of meer bestuursorganen binnen een jaar na aanvaarding van de Wet open overheid met een informatieregister gaan experimenteren, en daarbij de doeltreffendheid en kosten van reeds ingevoerde informatieregisters bij deze koplopers te evalueren;

verzoekt de regering, het informatieregister uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet open overheid in werking te laten treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Bruins


Motie van de leden Oosenbrug en Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen

2016-04-13
Dossier: 33328
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-32.html