Kamerstuk 33328-10

Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 11 december 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-10.html
ID: 33328-10

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2013

Hierbij bied ik u het onderzoek aan naar kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)1. De opdracht voor dit onderzoek is in nauwe samenwerking met de Kamerfractie van GroenLinks tot stand gekomen. Het onderzoek beschouwt de kosten en baten voor de Nederlandse overheid van:

  • belangrijke onderdelen van het initiatiefwetsvoorstel voor een Nieuw Wet openbaarheid van bestuur, zoals dat luidde op 5 juli 2012, het moment waarop dit voorstel bij uw Kamer is ingediend;2

  • belangrijke onderdelen van het conceptwetsvoorstel aanpassing Wob, zoals dat luidde op 2 juli 2012, het moment waarop het vorige kabinet dit voorstel in consultatie heeft gegeven;3 en

  • enkele maatregelen die als alternatief zouden kunnen worden gezien voor maatregelen uit het initiatiefwetsvoorstel.

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in (vaak flinke) bandbreedtes en in ordes van grootte. Dat is het gevolg van het feit dat de kosten en baten van de diverse maatregelen zijn omgeven door onzekerheid, deels omdat de maatregelen pas in de praktijk concreet worden ingevuld en deels omdat de omvang van de effecten zich moeilijk laat inschatten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk