Kamerstuk 33328-22

Amendement van de leden Segers en Veldman dat regelt dat de tekst van artikel 5.1, tweede lid, van de WOO dichter bij de formulering in artikel 10, tweede lid, van de Wob wordt gebracht, waardoor gemakkelijker bij bestaande jurisprudentie over belangenafweging kan worden aangesloten, alsmede dat een beroep op een relatieve weigeringsgrond uitdrukkelijk wordt gemotiveerd

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 12 april 2016
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-22.html
ID: 33328-22

64,7 %
35,3 %

Houwers

PVV

Klein

GL

PvdD

PvdA

VVD

GrBvK

SP

D66

CU

CDA

GrKÖ

50PLUS

SGP

Van Vliet


Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN VELDMAN

Ontvangen 12 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het tweede lid wordt «daardoor een of meer van de volgende belangen ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade» vervangen door: het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.

Toelichting

Het eerste onderdeel van dit amendement brengt de tekst van artikel 5.1, lid 2, van deze wet dichter bij de formulering in artikel 10, lid 2, van de oude Wet openbaarheid van bestuur, waardoor gemakkelijker bij bestaande jurisprudentie over belangenafweging kan worden aangesloten. De toepassing van een uitzonderingsgrond dient nog steeds gemotiveerd te worden voor de informatie waarop de uitzonderingsgrond betrekking heeft, maar met dit amendement hoeft de ernst van de schade aan het betrokken belang of het ernstig nadeel niet te worden gemotiveerd. Het gaat bij alle gronden steeds om de inhoudelijke afweging of het betrokken belang opweegt tegen het belang van openbaarheid.

Het tweede onderdeel van dit amendement regelt dat een beroep op een relatieve weigeringsgrond uitdrukkelijk wordt gemotiveerd.

Segers Veldman