Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond

48,7 %
51,3 %


GrBvK

Klein

SGP

50PLUS

VVD

PvdA

CDA

GL

D66

Houwers

GrKÖ

SP

PvdD

PVV

CU

Van Vliet


Nr. 33 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 18 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

2. In het tweede lid vervalt onderdeel f.

3. Na het tweede lid wordt twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2a. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel d, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel d, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.

  • 2b. Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op emissiegegevens als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel c.

II

In artikel 5.5, eerste lid, wordt «artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a, b en c» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a tot en met d.

III

Artikel 9.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel B wordt «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel d.

2. In onderdeel C wordt «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel d.

IV

Artikel 9.17, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste onderdeel vervalt.

2. In het derde onderdeel vervalt onderdeel f.

V

Artikel 9.50 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste onderdeel vervalt.

2. In het derde onderdeel vervalt onderdeel f.

VI

In artikel 9.52, onderdeel B, wordt in het eerste onderdeel «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel d.

VII

In artikel 9.62 wordt «artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel f» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdelen c en d.

Toelichting

Met dit amendement worden de «bedrijfs- en fabricagegegevens» in lid 1 van artikel 5.1 ondergebracht, zodat informatie die betrekking heeft op «bedrijfs- en fabricagegegevens» niet openbaar wordt gemaakt. Zo geldt er voor deze gegevens een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond. Het gaat immers om gegevens van private bedrijven. Vanuit concurrentieoverwegingen horen deze gegevens niet in de openbaarheid te komen. Geschrapt wordt de zinsnede «alsmede andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens», waarmee in dit amendement wordt aangesloten bij artikel 10, lid 1, sub c, van de huidige Wet openbaarheid van bestuur.

Veldman Bisschop


Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond

2016-04-18
Dossier: 33328
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-33.html