Gepubliceerd: 13 juni 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-38.html
ID: 33328-38

Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2017

Hierbij bied ik u, zoals aangekondigd in mijn brieven van 1 en 12 september 2016 (Kamerstuk 33 328, nrs. 35 en 36), het rapport «Quick scan impact Wet open overheid (Woo) deel 2» aan1. Het eerste deel van de quickscan ontving u op 15 december 2016 (Kamerstuk 33 328, nr. 37) en had betrekking op de rijksdienst, de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief ZBO’s, en de politie.

Het tweede deel van de quick scan richt zich op de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), op organisaties die op grond van artikel 2.2, eerste lid, direct onder de reikwijdte van de Woo vallen en op organisaties die op grond van art. 2.3, eerste lid, op enig moment bij de algemene maatregel van bestuur onder de werking van de Woo gebracht kunnen worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk