Kamerstuk 33328-24

Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat ingeval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 12 april 2016
Indiener(s): Hayke Veldman (VVD), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-24.html
ID: 33328-24

32,7 %
67,3 %

PvdA

50PLUS

PvdD

VVD

GrBvK

CDA

Houwers

SGP

SP

PVV

Van Vliet

D66

Klein

GL

CU

GrKÖ


Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP

Ontvangen 12 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de alfabetische rangschikking van artikel 2.1 wordt ingevoegd:

ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie:

een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;.

II

Artikel 5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: , niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

III

Artikel 9.17, onderdeel A, komt te luiden:

A

In artikel 46 vervalt «bestuurlijke aangelegenheid,» en wordt «artikel 1 van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 2.1 onderscheidenlijk artikel 5.2 van de Wet open openheid.

Toelichting

De indieners menen dat de voorgestelde formulering in artikel 5.2, lid 1, van de WOO aanleiding kan geven tot verschillen van mening over wat nu wel of geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn. Zo kan bijvoorbeeld een beleidsalternatief ook een persoonlijke beleidsopvatting zijn. Met dit amendement wordt bereikt dat in het geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Ambtenaren moeten in vrijheid hun werk kunnen doen en adviezen kunnen geven.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door wijziging van de omschrijving van persoonlijke beleidsopvattingen. In verband hiermee is ook het begrip «ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie» uit de Wet openbaarheid van bestuur aan de WOO toegevoegd.

Veldman Bisschop