Kamerstuk 33328-5

Antwoord op vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het indienen wetsvoorstel inzake de WOB.

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 15 augustus 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-5.html
ID: 33328-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 augustus 2013

Bij brief van 4 juli 2013 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gevraagd of ik voornemens ben om op korte termijn een wetsvoorstel inzake de Wet openbaarheid van bestuur in te dienen, of dat ik de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks afwacht en eerst nadien een beslissing hierover neem. In reactie hierop bericht ik u dat ik de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel afwacht. Op korte termijn zal dan ook geen regeringsvoorstel inzake (aanpassing van) de Wob worden ingediend. Te uwer informatie merk ik nog op dat de Europese Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie onlangs is herzien. Deze herziening noodzaakt tot aanpassing van de bepalingen over hergebruik in de Wet openbaarheid van Bestuur. Daarvoor is een apart wetgevingstraject gestart dat juli 2015 afgerond moet zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk