Kamerstuk 33328-23

Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet open overheid ten opzichte van de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur ongedaan wordt gemaakt

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 12 april 2016
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-23.html
ID: 33328-23

48,0 %
52,0 %

PVV

Houwers

GrBvK

PvdD

GrKÖ

SP

CU

Klein

VVD

PvdA

Van Vliet

D66

GL

SGP

50PLUS

CDA


Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP

Ontvangen 12 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

De omschrijving van publieke informatie in artikel 2.1 komt te luiden:

publieke informatie:

informatie neergelegd in documenten die berusten bij een bestuursorgaan;.

II

Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de onderdelen a tot en met h vervangen door:

  • a. Onze Ministers;

  • b. bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;

  • c. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de in de onderdelen a en b genoemde organen werkzaam zijn;

  • d. andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel van bestuur uitgezonderd.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, is deze wet op de krachtens die bepaling uitgezonderde bestuursorganen van toepassing voor zover het gaat om het verstrekken van milieu-informatie.

III

Artikel 2.3 vervalt.

IV

Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, vervalt: de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal,.

2. Het tweede lid, onderdeel b, vervalt.

3. In het vijfde lid, onderdeel b, wordt «het tweede lid, onderdelen b en c» vervangen door: het tweede lid, onderdeel c.

V

Artikel 4.2, derde lid, vervalt.

VI

Artikelen 5.4 vervalt.

VII

Artikel 5.4a vervalt.

VIII

In artikel 8.5 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding «2.».

IX

Artikel 9.2 vervalt.

X

Artikel 9.3, onderdeel G, vervalt.

XI

Artikel 9.7 vervalt.

XII

De Bijlage bij artikel 8.8 van de Wet open overheid wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

  • Wet op de Raad van State: de artikelen 21a, tweede lid, 26 en 27 en 27d, vierde en vijfde lid.

2. In de zinsnede met betrekking tot de Wet open overheid wordt «de artikelen 4.2, derde lid, 5.4a, 7.5» vervangen door: artikel 7.5.

Toelichting

Met dit amendement wordt de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet open overheid ten opzichte van de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur ongedaan gemaakt. Daarmee wordt de reikwijdte van de Wet open overheid in overeenstemming met de reikwijdte van de huidige Wet openbaarheid van bestuur gebracht. Voorgesteld wordt dus om de Wet open overheid van toepassing te laten zijn op die organen die thans onder de Wet openbaarheid van bestuur vallen. Ook de eventuele uitbreiding naar de semipublieke sector wordt met dit amendement ongedaan gemaakt. Dit past namelijk niet in de in Nederland geldende staatsrechtelijke verhoudingen.

Veldman Bisschop