Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-IIB)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Motie van de leden Segers en Hachchi over actief overleg over wetsvoorstellen (Dossier 34000-IV)
Motie van de leden Segers en Hachchi over actief overleg over wetsvoorstellen Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HACHCHI Voorgesteld 1 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in artikel 209 van de WolBES de verplichting ligt vastgelegd dat de Minister Caribisch Nederland de gelegenheid geeft een oordeel te geven omtrent onder andere voorstellen van wet; constaterende dat er formeel wel consultatie plaatsvindt, maar er niet altijd een inhoudelijke reactie van de eilanden volgt; verzoekt de regering om, op voor de eilanden aangelegen punten actief het overleg te zoeken met de eilanden wanneer wetsvoorstellen ter consultatie voorliggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koolmees over aanpassen van de erfbelasting ten behoeve van alleenstaanden (Dossier 34000-IX)
Motie van het lid Koolmees over aanpassen van de erfbelasting ten behoeve van alleenstaanden Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alleenstaanden en mensen zonder kinderen geen gebruik kunnen maken van verschillende hogere vrijstellingen en lagere tarieven in de successiewetgeving; overwegende dat zij hierdoor benadeeld worden ten opzichte van mensen met kinderen en/of een partner; verzoekt de regering om, in het Belastingplan 2016 de erfbelasting budgettair neutraal aan te passen zodat alleenstaanden zonder kinderen minimaal één andere sociale relatie kunnen aanwijzen die in tariefgroep 1A valt van 18% tot € 117.214 en 36% daarboven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen (Dossier 34000-VI)
Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk) (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk) Motie ...

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Segers over het beheer over politie en brandweer terugbrengen naar BZK (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Segers over het beheer over politie en brandweer terugbrengen naar BZK Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SEGERS Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sinds het kabinet-Rutte I de verantwoordelijkheid voor de politie en de brandweer geheel bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ligt; overwegende dat deze machtsconcentratie een onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot gevolg heeft; voorts overwegende dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij uitstek hoeder is van het belang van de decentrale overheden en een slagvaardig openbaar bestuur; spreekt uit dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans hersteld moet worden door het beheer over de politie en de brandweer terug te brengen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een forse toename van het aantal mensen dat onterecht in hechtenis is genomen en de schatkist daardoor jaarlijks 25 miljoen euro kwijt is aan schadevergoedingen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge aantal onterechte celslachtoffers en beleidsmaatregelen te nemen om het aantal in 2015 aanzienlijk te verminderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Gesthuizen en Berndsen-Jansen over schikkingen onder regie van een strafrechter (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Gesthuizen en Berndsen-Jansen over schikkingen onder regie van een strafrechter Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN BERNDSEN-JANSEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat schikkingen in grote fraude- en corruptiezaken voordelen en nadelen kennen; van mening dat rechterlijke regie bij voorgenomen schikkingen, zoals in Duitsland, van belang is voor de rechtsontwikkeling en het vergroten van de transparantie; verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar de schikkingspraktijk in Duitsland en te bezien of ook in Nederland schikkingen onder regie van een strafrechter plaats kunnen vinden, en hierover de Kamer op de hoogte te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over de rechtsbescherming van burgers beter waarborgen bij bestuurlijke sancties (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over de rechtsbescherming van burgers beter waarborgen bij bestuurlijke sancties Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SCHOUW Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat lokale handhavers steeds meer bestuurlijke sancties mogen opleggen die ingrijpen op de grondrechten van mensen; overwegende dat door gebrek aan rechterlijke toetsing de rechtsbescherming van mensen onvoldoende gewaarborgd is bij de toepassing van bestuurlijke sancties; verzoekt de regering, te bezien hoe de rechtsbescherming van burgers bij de toepassing van bestuurlijke sancties beter kan worden gewaarborgd, en gaat over tot de orde van de dag. ...