Kamerstuk 34000-VI-56

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen , Magda Berndsen (D66), Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-56.html
ID: 34000-VI-56

26,7 %
73,3 %

50PLUS

PvdA

VVD

CU

GL

D66

SGP

GrKÖ

PVV

PvdD

CDA

SP

Klein

GrBvK

Van Vliet


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen zijn genomen die raken aan de rechtsstaat, maar dat onduidelijk is of en, zo ja, welke effecten deze maatregelen hebben op het niveau van rechtsbescherming van burgers;

verzoekt de regering om, het College voor de Rechten van de Mens te vragen om de effecten van de in de afgelopen vijf jaar genomen maatregelen te beoordelen die van invloed (kunnen) zijn op de kwaliteit van de Nederlandse rechtsstaat en het niveau van rechtsbescherming van burgers, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Berndsen-Jansen

Van Nispen