Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2016
Status: Aangenomen (De Voorzitter: de aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de onderdelen van de wet te hebben gestemd die betrekking hebben op het opheffen van het College bouw zorginstellingen)
Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2016. Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-35

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 december 2016. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

17 november 2016

Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet