Kamerstuk 34191-16

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan te geven hoe Ontwerpbesluit zich in juridisch-technische zin verhoudt tot het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015

Dossier: Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

Gepubliceerd: 8 maart 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34191-16.html
ID: 34191-16

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2016

Namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gevraagd om aan te geven hoe het ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen (Kamerstuk 34 191, nr. 12), zich in juridisch-technische zin verhoudt tot het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015.

Mede gelet op het feit dat het onderhavige ontwerpbesluit in het dossier met hetzelfde kamerstuknummer is geplaatst als het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015, begrijp ik de verwarring die op dit punt is ontstaan. Het onderhavige ontwerpbesluit heeft als belangrijkste doel om misslagen en omissies te herstellen op het niveau van algemene maatregel van bestuur in de VWS-regelgeving. Dit ontwerpbesluit heeft echter geen inhoudelijke of juridisch-technische samenhang met het voorstel voor een Veegwet VWS 2015. Het ontbreken van deze relatie had duidelijker in nota van toelichting tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Dit zal naar aanleiding van de vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport alsnog gebeuren.

Ik hoop u hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de juridisch-technische verhouding tussen het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015 en het onderhavige ontwerpbesluit.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers