Gepubliceerd: 13 januari 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34191-11.html
ID: 34191-11
Origineel: 34191-2

Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 januari 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel V vervalt.

B

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen B tot en met D worden geletterd C tot en met E.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

B

In artikel 16, worden na onderdeel g, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

h. toezicht op de naleving van artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

i. andere bij regeling van Onze Minister opgedragen taken;.

C

Artikel XXXVIII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

G

Artikel 49 vervalt.

D

In artikel XXXIX, eerste lid, wordt «De artikelen I, V tot en met VIII,» vervangen door: De artikelen I, VI tot en met VIII,.

Toelichting

Algemeen

Deze derde nota van wijziging bevat een aantal aanpassingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) met ingang van 1 januari 2016. Deze derde nota van wijziging voegt verder aan artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) een grondslag toe voor een ministeriële regeling waarbij andere taken aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen worden opgedragen.

Artikelsgewijs

A (artikel 2 van de Kwaliteitswet zorginstellingen) en D (inwerkingtredingsbepaling)

Op basis van artikel 32, eerste lid, van de Wkkgz, vervalt de Kwaliteitswet zorginstellingen. Artikel V van het onderhavige wetsvoorstel kan in verband daarmee vervallen. De inwerkingtredingsbepaling wordt aangepast aan het vervallen van dat artikel.

B (artikel 16 van de Wmg)

Op basis van artikel 50 van de Wkkgz wijzigt de tekst van artikel 16, onderdeel g, van de Wmg. Dat onderdeel zoals dat tot en met 31 december 2015 luidt, vermeldt het toezicht op de naleving van artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet. Die taak is nu neergelegd in het ingevoegde onderdeel h van artikel 16 van de Wmg. Het ingevoegde onderdeel i bevat de grondslag voor een ministeriële regeling voor het kunnen opdragen van andere taken aan de NZa.

C (aanhef artikel XXXVIII, en artikel 49 van de Wkkgz)

De aanhef is aangepast aan het feit dat de Wkkgz is bekrachtigd en met ingang van 1 januari 2016 in werking treedt. Artikel 49 van de Wkkgz kan vervallen omdat dat artikel het vervallen van wijzigingsopdrachten betreft die reeds in werking zijn getreden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers