Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...

Motie van de leden De Graaf en Wilders over het verzoek aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om de-islamisering tot staand beleid te maken (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden De Graaf en Wilders over het verzoek aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om de-islamisering tot staand beleid te maken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de toegenomen invloed van de islam in Nederland; constaterende een actueel voorbeeld hiervan, te weten de sociale en economische uitvlakkingspogingen door bedrijven van de familie Meiland vanwege kritiek op het dragen van islamitische hoofddoeken; overwegende dat dit een heel klein topje van de enorme islamitische ijsberg is; verzoekt de onderhandelaars die een reeds langdurige poging ondernemen om een kabinet te vormen om de-islamisering tot staand beleid te maken, alsmede tot speerpunt van beleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 Brief regering ...

Motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN PALLAND Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote krapte is op de arbeidsmarkt en dat er tegelijk nog veel mensen langs de kant staan die met de juiste begeleiding aan het werk kunnen worden geholpen; overwegende dat sociaal ontwikkelbedrijven een essentiële rol spelen in het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het helpen van werkgevers om werkzaamheden passend te maken voor werkzoekenden; overwegende dat sociaal ontwikkelbedrijven aangeven dat ze duizenden extra mensen, ook nieuwe en andere doelgroepen, aan het werk kunnen helpen; verzoekt de regering om in overleg te treden met gemeenten, regionale mobiliteitsteams en sociaal ontwikkelbedrijven om te bezien of en hoe de sociaal ontwikkelbedrijven een grotere rol kunnen spelen bij het aan het werk helpen van mensen die nu langs de kant staan, met behulp van de middelen uit het aanvullend sociaal pakket, en de Kamer hierover voor 1 februari 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat om-, bij- en nascholen in de arbeidsmarkt van groot belang zijn voor organisaties, individuen en de samenleving; constaterende dat zowel door overheid als door werkgevers en werknemers diverse regelingen, potjes en fondsen worden opgebouwd voor het financieren ervan; constaterende dat in maart 2022 de STAP-regeling van kracht gaat; overwegende dat sectoren zelf eigen regelingen hebben voor de financiering van scholing voor werknemers binnen de sector; overwegende dat regelingen elkaar idealiter versterken en niet tegenwerken; verzoekt de regering om in overleg met de sectoren inzichtelijk te maken op welke wijze de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken om te voorkomen dat ze elkaar tegenwerken, en de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 78 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XV)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV) (Dossier 35925-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november 2021 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde begrotingsgefinancierde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) (Dossier 35925-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-XV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Tabel 1 Nieuwe standen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 (Dossier 35925-XV)
Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 Brief regering ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Léon de Jong over de btw-verhoging op boodschappen terugdraaien, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over de btw-verhoging op boodschappen terugdraaien, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat door de extreem hoge inflatieverwachting van 5,6% wederom de in september beloofde koopkracht is verdampt; overwegende dat met het uitblijven van echte koopkrachtverbeteringen miljoenen Nederlanders wederom keihard in de min komen en daardoor nog moeilijker of zelfs helemaal niet meer kunnen rondkomen; overwegende dat een koopkrachtherstelpakket keihard nodig is; verzoekt de regering de verhoging van de btw op boodschappen terug te draaien, de huren te verlagen en het eigen risico af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...