Gepubliceerd: 5 november 2021
Indiener(s): Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-11.html
ID: 35925-XV-11

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 november 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Tabel 1 Nieuwe standen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

50.248.188

49.929.749

1.885.867

         

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

4.187.661

3.848.922

13.810

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.381.273

7.389.284

18.215

3

Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

4

Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

5

Werkloosheid

265.559

271.413

0

6

Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

7

Kinderopvang

3.857.977

3.857.977

1.584.673

8

Oudedagsvoorziening

25.274

25.274

0

9

Nabestaanden

1.152

1.152

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

188.276

11

Uitvoeringskosten

660.321

661.821

0

12

Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

         

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat

468.665

473.679

79.893

99

Nog te verdelen

101.522

101.443

0

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met het in het juiste kasritme plaatsen en het nader op de begroting van SZW verdelen van middelen uit het aanvullend sociaal pakket. Daarnaast wordt een klein aantal overige aanpassingen verwerkt. De gevolgen van bijstellingen voor het boekjaar 2021 lopen mee in de 2e suppletoire begroting van SZW.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art 1. Arbeidsmarkt

Mentaal steunpakket

Dit heeft betrekking op de middelen in het kader van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl n.a.v. de motie Smeulders (Kamerstukken II 2020/2021, 35 669, nr. 8). Er vindt een overboeking plaats (ad. € 4 mln.) van artikel 99 naar artikel 1.

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

Dit heeft betrekking op de middelen n.a.v. de motie Van Weyenberg/Smeulders (Kamerstukken II 2020/2021, 35 669, nr. 36) om vitaal thuiswerken te stimuleren en te ondersteunen. Van het beschikbare budget in 2022 (€ 1,15 miljoen) wordt € 0,92 miljoen overgeboekt van opdrachten naar subsidies.

Bijstelling NOW uitgaven

Tot op heden rapporteerde SZW de verwachte uitbetalingen en terugontvangsten van NOW-subsidies als aparte geldstromen aan de uitgaven- en ontvangstenkant van de begroting SZW. Dit sluit niet aan bij de praktijk, waarbij UWV het bedrag dat zij ontvangt voor het verrichten van betalingen aan werkgevers eerst verrekend met eventuele terugontvangsten van werkgevers. Er zijn pas ontvangsten op de SZW begroting als UWV een hoger bedrag ontvangt dan dat zij moet uitbetalen in het kader van NOW-subsidies. Om aan te sluiten bij deze methodiek, worden met deze nota van wijziging zowel de geraamde uitgaven en ontvangsten voor alle NOW-tranches in de begroting SZW met elkaar verrekend (zie toelichting ontvangsten verderop). Dit leidt ertoe dat beide posten evenredig verlaagd worden met € 1,9 miljard, verspreid over meerdere jaren. Deze verschuivingen zijn technisch van aard. De totale NOW-gelden wijzigen hiermee niet, gezien het saldo van uitgaven en ontvangsten niet wijzigt. Daarnaast wordt de raming aangepast voor het langer openstellen van het vaststellingenloket voor de NOW 2 (tweede tranche). Doordat UWV meer tijd nodig heeft om vaststellingen af te wikkelen, vinden nabetalingen later plaats en treden budgettaire verschuivingen op van 2021 naar latere jaren. Tot slot blijkt uit realisatiecijfers van UWV dat er minder subsidie is aangevraagd voor de NOW 4 (zesde tranche) wat verspreid over meerdere jaren leidt tot een meevaller van € 126,5 miljoen aan de uitgavenkant.

Bijstelling NOW ontvangsten

De ontvangsten worden cumulatief met € 1,9 miljard verlaagd door het aansluiten van de raming op het kasritme van UWV. Deze verschuiving is technisch van aard en heeft geen gevolgen voor de totaal geraamde NOW-gelden, omdat de bijstellingen aan de ontvangstenkant even groot zijn als de bijstellingen aan de uitgavenkant van de begroting SZW. Daarnaast wordt de raming aangepast voor het langer openstellen van het vaststellingenloket voor de NOW 2 (tweede tranche). Doordat UWV meer tijd nodig heeft om vaststellingen af te wikkelen, duurt het langer voordat afrekeningen plaatsvinden. Hierdoor schuiven een deel van de geraamde terugontvangsten over de jaargrens heen van 2021 naar 2022. Tot slot blijkt uit realisatiecijfers van UWV dat er minder subsidie is aangevraagd voor de NOW 4 (zesde tranche). Hierdoor vinden er naar verwachting ook minder afrekeningen plaats, waardoor de ontvangsten cumulatief met € 11,5 miljoen worden verlaagd.

Bijstelling subsidie NL leert door

De bijstelling op NL leert door betreft verschillende kasschuiven van 2021 naar 2022 en 2023. De neerwaartse bijstelling in 2021 voor deze kasschuif is verwerkt in de Najaarsnota 2021. Er is een kasschuif van € 6 miljoen naar 2022 en € 12 miljoen naar 2023 omdat de loting en beschikkingen voor het laatste tijdvak van de subsidie «NL leert door – scholing» zijn uitgesteld. Daarnaast is er een kasschuif van circa € 2,8 miljoen naar 2022 en circa € 0,2 miljoen naar 2023 voor «NL leert door – sectoraal maatwerk». Hiermee wordt een deel van het beschikbare budget uit 2021 ingezet om de doelgroep van de regeling uit te breiden met werkzoekenden.

Art 2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Ondersteunend budget crisisdienstverlening

Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket wordt in de jaren 2021 en 2022 ingezet op aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. De aanpak wordt meerjarig gefinancierd. Voor verschillende posten stonden de middelen deels niet op de juiste plek op de begroting en in het juiste jaar. Hiervoor was een kasschuif gewenst. Deze kasschuif gaat om beleidsondersteunend budget ten behoeve van kosten die gemaakt worden voor de ondersteuning van de aanpak, zoals bijvoorbeeld de landelijke communicatie.

Art 5. Werkloosheid

Coordinatie crisisdienstverlening

Deze boeking betreft budget voor subsidies voor projecten ter ondersteuning van de crisisdienstverlening.

Ontschot budget crisisdienstverlening

Door een aanpassing van het kasritme wordt voor 2022 budget toegevoegd aan het ontschot budget crisisdienstverlening. Het kasritme van het ontschot budget crisisdienstverlening is aangepast, waardoor het budget in 2022 vergelijkbaar is met de beoogde inzet van 2021.

Kasschuif werkgeverssubsidie MBO praktijkleren

Het kabinet heeft op 30 augustus bekend gemaakt dat van de middelen voor het aanvullend sociaal pakket, waar praktijkleren in het mbo onderdeel van is, een jaar langer gebruik gemaakt kan worden (Kamerstukken II 2020/2021, 35 420, nr. 365). Het kasritme wordt aangepast aan de verlengde looptijd van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Kasschuif bijdrage RVO NL

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg uitvoeren. Het kasritme wordt aangepast aan de verlengde looptijd van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Art 10. Tegemoetkoming ouders

AKW+

Dit betreft een amendement (Kamerstukken II, 2021/22, 35 845, nr. 21) op het wetsvoorstel niet-indexeren AKW. Het extra bedrag van de kinderbijslag (AKW+) voor alleenstaande of alleenverdienende ouders met een thuiswonend zorgintensief kind wordt uitgezonderd van de niet-indexering. Dit wordt gedekt door en bijstelling op de uitvoeringskosten op artikel 11 met 0,8 mln. structureel.

Art 11. Uitvoering

SVB

Dit betreft een bijstelling op de uitvoeringskosten met 0,8 mln. structureel ter dekking van het amendement (Kamerstukken II, 2021/22, 35 845, nr. 21) op het wetsvoorstel niet-indexeren AKW. Met dit amendement wordt het extra bedrag van de kinderbijslag (AKW+) voor alleenstaande of alleenverdienende ouders met een thuiswonend zorgintensief kind uitgezonderd van de niet-indexering.

Art 96. Apparaat kerndepartement

Bijstelling verplichtingenruimte automatisering

In verband met het in 2021 afsluiten van een meerjarig onderhoudscontract voor de automatiseringsomgeving van de Inspectie, wordt de hiervoor benodigde verplichtingenruimte verschoven van de jaren 2022–2024 naar 2021.

Art 99. Nog te verdelen

Uitdelingen binnen de SZW begroting

Dit betreft een overboeking naar artikel 1 voor het mentaal steunpakket (€ 4 mln.) en diverse overboekingen in het kader van crisisdienstverlening: € 0,3 mln. naar artikel 2 voor het ondersteuningsaanbod SZW, € 1,3 mln. naar subsidies artikel 5 en € 1,8 mln. naar artikel 5 voor het ontschot budget (zie ook de toelichtingen bij artikel 2 en 5).

Kasschuif middelen crisisdienstverlening

Dit betreft een kasschuif van een deel van de middelen voor crisisdienstverlening die nog op artikel 99 gereserveerd stonden. In totaal wordt € 7,9 mln. geschoven uit 2021 naar 2022 (€ 7,4 mln.) en 2023 (€ 0,4 mln.). Een deel van deze middelen wordt direct verdeeld over de SZW-begroting (zie kopje ook «uitdelingen binnen de SZW-begroting). Het restant (€ 4 mln.) blijft voorlopig op artikel 99 gereserveerd staan. De inzet hiervan wordt gedurende 2022 bezien, onder andere op basis van het beeld van het gebruik.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerp begroting 2022 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerp begroting 2022 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Arbeidsmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

10.308.877

4.885.364

1.807.979

897.290

852.463

803.707

 

Subsidies

           
 

Mentaal steunpakket

0

3.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

920

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 1

0

– 63.706

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 2

0

– 43.823

– 20.475

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.1

0

– 134.218

– 124.343

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.2

0

– 228.896

– 150.716

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.3

0

– 140.534

– 92.534

0

0

0

 

Bijstelling NOW 4

0

– 99.328

– 60.938

0

0

0

 

Kasschuif NL leert door

0

8.802

12.176

0

0

0

 

Opdrachten

           
 

Mentaal steunpakket

0

1.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

– 920

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

10.308.877

4.187.661

1.371.149

897.290

852.463

803.707

               

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

8.481.995

7.380.940

7.455.058

7.700.226

7.891.306

8.019.196

 

Opdrachten

           
 

Evaluatie crisisdienstverlening

0

333

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

8.481.995

7.381.273

7.455.058

7.700.226

7.891.306

8.019.196

               

5

Werkloosheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

231.371

276.680

140.357

141.547

143.215

110.838

 

Subsidies

           
 

Coördinatie crisisdienstverlening

0

1.300

400

0

0

0

 

Kasschuif werkgeverssubsidie MBO praktijkleren

0

– 13.500

9.000

4.500

0

0

 

Bijdrage ZBO & RWTS

           
 

Ontschot budget crisisdienstverlening

0

1.829

0

0

0

0

 

Bijdrage BLD

           
 

Kasschuif RVO NL

0

– 750

650

350

0

0

 

Stand na nota van wijziging

231.371

265.559

150.407

146.397

143.215

110.838

               

10

Tegemoetkoming ouders

           
 

Stand vóór nota van wijziging

6.516.723

6.479.308

6.421.035

6.413.812

6.389.566

6.386.298

 

Inkomensoverdrachten

           
 

Amendement AKW+

0

0

300

670

810

830

 

Stand na nota van wijziging

6.516.723

6.479.308

6.421.335

6.414.482

6.390.376

6.387.128

               

11

Uitvoering

           
 

Stand vóór nota van wijziging

661.860

660.321

586.126

593.747

587.350

586.805

 

Bijdrage ZBO & RWTS

           
 

SVB

0

0

– 300

– 670

– 810

– 830

 

Stand na nota van wijziging

661.860

660.321

585.826

593.077

586.540

585.975

               

96

Apparaat kerndepartement

           
 

Stand vóór nota van wijziging

441.748

473.679

458.227

452.386

447.761

444.002

 

ICT

           
 

Kasschuif verplichtingenruimte ICT

0

– 5.014

– 3.094

– 5.880

0

0

 

Stand na nota van wijziging

441.748

468.665

455.133

446.506

447.761

444.002

               

99

Nog te verdelen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

46.124

101.522

91.834

72.242

69.636

74.698

 

Onvoorzien

           
 

Uitdelingen binnen de SZW-begroting

0

– 7.462

– 400

0

0

0

 

Kasschuif middelen crisisdienstverlening

0

7.462

400

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

46.124

101.522

91.834

72.242

69.636

74.698

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand voor nota van wijziging

57.827.208

50.961.693

47.856.420

47.600.123

48.730.338

49.846.251

 

Mentaal steunpakket

0

3.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

920

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 1

0

– 63.706

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 2

0

– 43.823

– 20.475

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.1

0

– 134.218

– 124.343

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.2

0

– 228.896

– 150.716

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.3

0

– 140.534

– 92.534

0

0

0

 

Bijstelling NOW 4

0

– 99.328

– 60.938

0

0

0

 

Kasschuif NL leert door

0

8.802

12.176

0

0

0

 

Mentaal steunpakket

0

1.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

– 920

0

0

0

0

 

Evaluatie crisisdienstverlening

0

333

0

0

0

0

 

Coördinatie crisisdienstverlening

0

1.300

400

0

0

0

 

Kasschuif werkgeverssubsidie MBO praktijkleren

0

– 13.500

9.000

4.500

0

0

 

Ontschot budget crisisdienstverlening

0

1.829

0

0

0

0

 

Kasschuif RVO NL

0

– 750

650

350

0

0

 

Amendement AKW+

0

0

300

670

810

830

 

SVB

0

0

– 300

– 670

– 810

– 830

 

Kasschuif verplichtingenruimte ICT

0

– 5.014

– 3.094

– 5.880

0

0

 

Uitdelingen binnen de SZW-begroting

0

– 7.462

– 400

0

0

0

 

Kasschuif middelen crisisdienstverlening

0

7.462

400

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

57.827.208

50.248.188

47.426.546

47.599.093

48.730.338

49.846.251

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Arbeidsmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

10.213.564

4.546.625

1.771.792

1.132.752

995.862

1.006.439

 

Subsidies

           
 

Mentaal steunpakket

0

3.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

920

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 1

0

– 63.706

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 2

0

– 43.823

– 20.475

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.1

0

– 134.218

– 124.343

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.2

0

– 228.896

– 150.716

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.3

0

– 140.534

– 92.534

0

0

0

 

Bijstelling NOW 4

0

– 99.328

– 60.938

0

0

0

 

Kasschuif NL leert door

0

8.802

12.176

0

0

0

 

Opdrachten

           
 

Mentaal steunpakket

0

1.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

– 920

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

10.213.564

3.848.922

1.334.962

1.132.752

995.862

1.006.439

               

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

8.493.448

7.388.951

7.458.109

7.700.806

7.891.360

8.019.305

 

Opdrachten

           
 

Evaluatie crisisdienstverlening

0

333

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

8.493.448

7.389.284

7.458.109

7.700.806

7.891.360

8.019.305

               

5

Werkloosheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

224.991

282.534

143.424

142.147

143.215

110.838

 

Subsidies

           
 

Coördinatie crisisdienstverlening

0

1.300

400

0

0

0

 

Kasschuif werkgeverssubsidie MBO praktijkleren

0

– 13.500

9.000

4.500

0

0

 

Bijdrage ZBO & RWTS

           
 

Ontschot budget crisisdienstverlening

0

1.829

0

0

0

0

 

Bijdrage BLD

           
 

Kasschuif RVO NL

0

– 750

650

350

0

0

 

Stand na nota van wijziging

224.991

271.413

153.474

146.997

143.215

110.838

               

10

Tegemoetkoming ouders

           
 

Stand vóór nota van wijziging

6.516.723

6.479.308

6.421.035

6.413.812

6.389.566

6.386.298

 

Inkomensoverdrachten

           
 

Amendement AKW+

0

0

300

670

810

830

 

Stand na nota van wijziging

6.516.723

6.479.308

6.421.335

6.414.482

6.390.376

6.387.128

               

11

Uitvoering

           
 

Stand vóór nota van wijziging

661.860

661.821

586.126

593.747

587.350

586.805

 

Bijdrage ZBO & RWTS

           
 

SVB

0

0

– 300

– 670

– 810

– 830

 

Stand na nota van wijziging

661.860

661.821

585.826

593.077

586.540

585.975

               

96

Apparaat kerndepartement

           
 

Stand vóór nota van wijziging

441.838

473.679

458.227

452.386

447.761

444.002

 

ICT

           
 

Kasschuif verplichtingenruimte ICT

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

441.838

473.679

458.227

452.386

447.761

444.002

               

99

Nog te verdelen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

54.224

101.443

91.834

72.242

69.636

74.698

 

Onvoorzien

           
 

Uitdelingen binnen de SZW-begroting

0

– 7.462

– 400

0

0

0

 

Kasschuif middelen crisisdienstverlening

0

7.462

400

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

54.224

101.443

91.834

72.242

69.636

74.698

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand voor nota van wijziging

57.740.337

50.638.240

47.828.351

47.837.765

48.874.791

50.050.092

 

Mentaal steunpakket

0

3.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

920

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 1

0

– 63.706

0

0

0

0

 

Bijstelling NOW 2

0

– 43.823

– 20.475

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.1

0

– 134.218

– 124.343

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.2

0

– 228.896

– 150.716

0

0

0

 

Bijstelling NOW 3.3

0

– 140.534

– 92.534

0

0

0

 

Bijstelling NOW 4

0

– 99.328

– 60.938

0

0

0

 

Kasschuif NL leert door

0

8.802

12.176

0

0

0

 

Mentaal steunpakket

0

1.000

0

0

0

0

 

Herverdeling motie Vitaal thuiswerken

0

– 920

0

0

0

0

 

Evaluatie crisisdienstverlening

0

333

0

0

0

0

 

Coördinatie crisisdienstverlening

0

1.300

400

0

0

0

 

Kasschuif werkgeverssubsidie MBO praktijkleren

0

– 13.500

9.000

4.500

0

0

 

Ontschot budget crisisdienstverlening

0

1.829

0

0

0

0

 

Kasschuif RVO NL

0

– 750

650

350

0

0

 

Amendement AKW+

0

0

300

670

810

830

 

SVB

0

0

– 300

– 670

– 810

– 830

 

Kasschuif verplichtingenruimte ICT

0

0

0

0

0

0

 

Uitdelingen binnen de SZW-begroting

0

– 7.462

– 400

0

0

0

 

Kasschuif middelen crisisdienstverlening

0

7.462

400

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

57.740.337

49.929.749

47.401.571

47.842.615

48.874.791

50.050.092

Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Arbeidsmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

1.839.139

988.799

504.868

100.238

62.155

25.683

 

Subsidies

           
 

Bijstelling NOW 1

0

– 230.757

120.900

10.988

23.625

11.538

 

Bijstelling NOW 2

0

– 160.875

200.768

– 17.550

13.894

8.775

 

Bijstelling NOW 3.1

0

– 134.218

– 124.343

– 10.240

1.463

5.486

 

Bijstelling NOW 3.2

0

– 228.896

– 150.716

– 11.854

1.129

6.491

 

Bijstelling NOW 3.3

0

– 140.534

– 92.534

– 7.278

693

3.986

 

Bijstelling NOW 4

0

– 79.709

– 56.769

– 4.273

– 131

2.071

 

Stand na nota van wijziging

1.839.139

13.810

402.174

60.031

102.828

64.030

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand voor nota van wijziging

4.716.769

2.860.856

2.386.170

2.045.614

2.022.414

1.994.918

 

Bijstelling NOW 1

0

– 230.757

120.900

10.988

23.625

11.538

 

Bijstelling NOW 2

0

– 160.875

200.768

– 17.550

13.894

8.775

 

Bijstelling NOW 3.1

0

– 134.218

– 124.343

– 10.240

1.463

5.486

 

Bijstelling NOW 3.2

0

– 228.896

– 150.716

– 11.854

1.129

6.491

 

Bijstelling NOW 3.3

0

– 140.534

– 92.534

– 7.278

693

3.986

 

Bijstelling NOW 4

0

– 79.709

– 56.769

– 4.273

– 131

2.071

 

Stand na nota van wijziging

4.716.769

1.885.867

2.283.476

2.005.407

2.063.087

2.033.265

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma