Kamerstuk 35925-XV-26

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 30 november 2021
Indiener(s): Bart van Kent (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-26.html
ID: 35925-XV-26
Origineel: 35925-XV-7

44,7 %
55,3 %

D66

JA21

CU

SP

Omtzigt

SGP

DENK

Fractie Den Haan

PvdA

Volt

PVV

CDA

BBB

VVD

GL

FVD

BIJ1

Groep Van Haga

PvdD


Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 30 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 Arbeidsongeschiktheid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 9.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt het budget dat nodig is om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) te verlagen van 35% naar 15%. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onlangs een advies uitgebracht waarin wordt geadviseerd om deze drempelverlaging door te voeren. Ook wijst de SER op de International Labour Organization (ILO) die al in 2011 heeft geoordeeld dat de ondergrens van 35% op gespannen voet staat met het ILO-verdrag 121. Steeds vaker blijkt dat werknemers die wel ernstig ziek of arbeidsongeschikt zijn, geen uitkering krijgen op grond van de WIA. Dit heeft te maken met de drempel voor een WIA-uitkering in combinatie met de WIA-systematiek. Vooral mensen met lagere inkomens vallen geregeld buiten het vangnet en komen in de bijstand of zonder inkomen te zitten. De indiener vindt dit een slechte zaak en wil het met dit amendement mogelijk maken om de WIA- toetredingsdrempel te verlagen naar 15% arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt voorkomen dat mensen ten onrechte buiten het WIA-vangnet vallen. Dit vereist een wetswijziging die de regering middels een spoedwet kan indienen voor een invoering op 1 juli 2022. De structurele kosten bedragen € 470 miljoen. De kosten voor 2022 bedragen € 9 miljoen. Dit wordt voor 2022 betaald uit algemene middelen. De dekking voor de structurele kosten wordt gevonden in het afschaffen van de 30%-regeling en de extraterritoriale kosten regeling (ETK-regeling). Met deze regelingen hoeven werknemers uit een ander land, die in Nederland werken, geen belasting te betalen over hun extraterritoriale kosten of 30% van hun salaris.

Van Kent