Gepubliceerd: 3 december 2021
Indiener(s): Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-78.html
ID: 35925-XV-78

Nr. 78 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

50.295.488

49.977.049

1.883.636

         

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

4.187.661

3.848.922

13.810

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.381.273

7.389.284

18.215

3

Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

4

Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

5

Werkloosheid

265.559

271.413

0

6

Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

7

Kinderopvang

3.857.977

3.857.977

1.583.186

8

Oudedagsvoorziening

25.274

25.274

0

9

Nabestaanden

1.152

1.152

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

187.532

11

Uitvoeringskosten

664.321

665.821

0

12

Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

         

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat kerndepartement

471.965

476.979

79.893

99

Nog onverdeeld

141.522

141.443

0

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de aanvullende aanpassingen in het steunpakket voor zover deze leiden tot hogere uitgaven in 2022 en verder. De gevolgen van bijstellingen voor het boekjaar 2021 lopen mee in de 2e suppletoire begroting van SZW.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 7. Kinderopvang

Invorderingsrente KOT

In verband met de aanhoudende coronacrisis blijft de invorderingsrente op toeslagen tot en met de eerste helft van 2022 op 0,01% staan. Initieel was voorzien dat deze verhoogd zou worden naar 1%. Daarnaast is voor de gefaseerde terugkeer naar het oorspronkelijke rentepercentage (4%) een nieuw tijdpad afgesproken (2022 en 2023) waarbij de eerder afgesproken tussenstappen later in de tijd plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn er minder ontvangsten KOT in 2022 en 2023.

Artikel 10. Tegemoetkoming ouders

Invorderingsrente WKB

In verband met de aanhoudende coronacrisis blijft de invorderingsrente op toeslagen tot en met de eerste helft van 2022 op 0,01% staan. Initieel was voorzien dat deze verhoogd zou worden naar 1%. Daarnaast is voor de gefaseerde terugkeer naar het oorspronkelijke rentepercentage (4%) een nieuw tijdpad afgesproken (2022 en 2023) waarbij de eerder afgesproken tussenstappen later in de tijd plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn er minder ontvangsten WKB in 2022 en 2023.

Artikel 11. Uitvoering

NOW-5 uitvoeringskosten UWV

Dit betreft de uitvoeringskosten UWV voor het uitvoeren van de NOW-5 regeling.

Artikel 96. Apparaat Kerndepartement

NOW-5 uitvoeringskosten SZW

Dit betreft de uitvoeringskosten SZW voor het uitvoeren van de NOW-5 regeling.

Artikel 99. Nog onverdeeld

Extra inzet krapte arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen om mensen die, ondanks de steunmaatregelen van het kabinet, hun baan kwijtraken of zelfstandigen die stoppen met hun onderneming snel te bemiddelen naar een nieuwe baan of leer-werkplek. Het kabinet stelt € 40 mln. beschikbaar om deze kansen te benutten en samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en het UWV een impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers in de regio’s.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerp begroting 2022 vóór tweede nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerp begroting 2022 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

11

Uitvoering

           
 

Stand vóór nota van wijziging

661.860

660.321

585.826

593.077

586.540

585.975

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

           
 

NOW-5 uitvoeringskosten UWV

0

4.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

661.860

664.321

585.826

593.077

586.540

585.975

               

96

Apparaat kerndepartement

           
 

Stand vóór nota van wijziging

441.748

468.665

455.133

446.506

447.761

444.002

 

Personeel

           
 

NOW-5 uitvoeringskosten SZW

0

3.300

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

441.748

471.965

455.133

446.506

447.761

444.002

               

99

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

46.124

101.522

91.834

72.242

69.636

74.698

 

Onvoorzien

           
 

Extra inzet krapte arbeidsmarkt

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

46.124

141.522

91.834

72.242

69.636

74.698

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand voor nota van wijziging

57.827.208

50.248.188

47.426.546

47.599.093

48.730.338

49.846.251

 

NOW-5 uitvoeringskosten UWV

0

4.000

0

0

0

0

 

NOW-5 uitvoeringskosten SZW

0

3.300

0

0

0

0

 

Extra inzet krapte arbeidsmarkt

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

57.827.208

50.295.488

47.426.546

47.599.093

48.730.338

49.846.251

Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

11

Uitvoering

           
 

Stand vóór nota van wijziging

661.860

661.821

585.826

593.077

586.540

585.975

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

           
 

NOW-5 uitvoeringskosten UWV

0

4.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

661.860

665.821

585.826

593.077

586.540

585.975

               

96

Apparaat kerndepartement

           
 

Stand vóór nota van wijziging

441.838

473.679

458.227

452.386

447.761

444.002

 

Personeel

           
 

NOW-5 uitvoeringskosten SZW

0

3.300

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

441.838

476.979

458.227

452.386

447.761

444.002

               

99

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

54.224

101.443

91.834

72.242

69.636

74.698

 

Onvoorzien

           
 

Extra inzet krapte arbeidsmarkt

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

54.224

141.443

91.834

72.242

69.636

74.698

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand voor nota van wijziging

57.740.337

49.929.749

47.401.571

47.842.615

48.874.791

50.050.092

 

NOW-5 uitvoeringskosten UWV

0

4.000

0

0

0

0

 

NOW-5 uitvoeringskosten SZW

0

3.300

0

0

0

0

 

Extra inzet krapte arbeidsmarkt

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

57.740.337

49.977.049

47.401.571

47.842.615

48.874.791

50.050.092

Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

7

Kinderopvang

           
 

Stand vóór nota van wijziging

1.566.322

1.584.673

1.598.163

1.609.436

1.625.109

1.638.950

 

Terugontvangsten

           
 

Invorderingsrente KOT

0

– 1.487

– 744

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

1.566.322

1.583.186

1.597.419

1.609.436

1.625.109

1.638.950

               

10

Tegemoetkoming Ouders

           
 

Stand vóór nota van wijziging

194.317

188.276

183.997

180.941

179.854

179.111

 

Restituties

           
 

Invorderingsrente WKB

0

– 744

– 372

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

194.317

187.532

183.625

180.941

179.854

179.111

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand voor nota van wijziging

4.716.769

1.885.867

2.283.476

2.005.407

2.063.087

2.033.265

 

Invorderingsrente KOT

0

– 1.487

– 744

0

0

0

 

Invorderingsrente WKB

0

– 744

– 372

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

4.716.769

1.883.636

2.282.360

2.005.407

2.063.087

2.033.265

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma