Gepubliceerd: 21 september 2021
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-1.html
ID: 35925-XV-1

Ontvangen 21 september 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

50.961.693

50.638.240

2.860.856

     

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

4.885.364

4.546.625

988.799

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.380.940

7.388.951

18.215

3

Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

4

Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

5

Werkloosheid

276.680

282.534

0

6

Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

7

Kinderopvang

3.857.977

3.857.977

1.584.673

8

Oudedagsvoorziening

25.274

25.274

0

9

Nabestaanden

1.152

1.152

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

188.276

11

Uitvoeringskosten

660.321

661.821

0

12

Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

     

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat

473.679

473.679

79.893

99

Nog te verdelen

101.522

101.443

0