Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN DIJK Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in 2022 een stijging van het absolute aantal euthanasiegevallen van 13,7% was ten opzichte van het jaar daarvoor; constaterende dat er in 2022 ook een relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen was, aangezien 5,1% van het totale sterftecijfer euthanasie betrof, terwijl dit een jaar eerder nog 4,6% was; overwegende dat volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie deze stijgende trend in absolute en relatieve zin over een langere periode zichtbaar is; overwegende dat er geen wetenschappelijk onderzoek verricht is naar de oorzaken van deze stijging, of bijvoorbeeld normalisering, ontwikkelingen in het zorgbeleid of sociaal-economische omstandigheden een rol spelen, en er dus ook geen onderbouwde voorspelling kan worden gedaan over de verdere ontwikkeling van het aantal gevallen van euthanasie in Nederland; verzoekt de regering opdracht te geven voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de absolute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen, en de Kamer hierover uiterlijk eind 2024 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S. ...

Motie van het lid Synhaeve over onderzoeken of er draagvlak is voor een pilot voor rechtepadpleegzorg (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Synhaeve over onderzoeken of er draagvlak is voor een pilot voor rechtepadpleegzorg Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Verenigd Koninkrijk goede ervaringen zijn opgedaan met het concept van rechtepadpleegzorg, waarbij jongeren die een delict hebben gepleegd uit een criminele omgeving worden gehaald; overwegende dat deze vorm van pleegzorg goed kan werken, maar wel intensieve ondersteuning voor de pleegouders vraagt; verzoekt de regering te onderzoeken of er draagvlak is om een pilot op te zetten van rechtepadpleegzorg, waarbij goede ondersteuning verzorgd wordt voor de pleegouders, en bij voldoende draagvlak deze pilot op te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Drost over het mogelijk maken van extra biomedisch onderzoek naar de ziekte myalgische encefalomyelitis (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Drost over het mogelijk maken van extra biomedisch onderzoek naar de ziekte myalgische encefalomyelitis Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID DROST Ontvangen 25 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.400 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Paulusma en Sneller over het ontwikkelen van een instrumentarium om de brede kosten en baten van preventie te kwantificeren (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Paulusma en Sneller over het ontwikkelen van een instrumentarium om de brede kosten en baten van preventie te kwantificeren Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN SNELLER Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de motie-Paulusma/Van Weyenberg vroeg Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) voor preventieve maatregelen te actualiseren, zodat niet alleen de kosten van preventie maar ook de baten worden meegewogen; constaterende dat aan de vorige Keuzes in Kaart geen update van ZiK voorafging en slechts weinig hervormingen een budgettaire opbrengst hadden; verzoekt de regering het advies van het Kennisplatform Preventie over te nemen om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee de brede kosten en baten van preventie op korte, middellange en lange termijn gekwantificeerd kunnen worden met als doel deze waar mogelijk te kunnen gebruiken bij de volgende doorrekening van verkiezingsprogramma's; verzoekt de regering voorts de wens bij het CPB neer te leggen om Zorgkeuzes in Kaart iedere vijf jaar te actualiseren en daar actief aan mee te werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mantelzorgers onmisbaar zijn voor onze samenleving en goede ondersteuning verdienen; overwegende dat mantelzorgers vaak gevraagd wordt bewijs te leveren dat zij mantelzorger zijn en hiervoor een mantelzorgverklaring moeten afgeven; overwegende dat een dergelijke verklaring geen officieel document is en huisartsen deze niet afgeven; verzoekt de regering om het gesprek te voeren met gemeenten om te stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring en vanuit vertrouwen mantelzorgers te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over onderzoek naar een mogelijk verband tussen coronavaccinaties en gezondheidsschade in het algemeen en postcovid in het bijzonder (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over onderzoek naar een mogelijk verband tussen coronavaccinaties en gezondheidsschade in het algemeen en postcovid in het bijzonder Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat recent veel verontrustend onderzoek (wereldwijd) naar buiten is gekomen dat wijst op (mogelijke) gezondheidsschade als gevolg van de coronavaccins; constaterende dat het Lareb deze week een rapport heeft uitgebracht waarin het vermoeden wordt uitgesproken dat postcovid mogelijk (deels) veroorzaakt wordt door de coronavaccins; overwegende dat het Lareb heeft aanbevolen dat aanvullend onderzoek naar dit mogelijke verband plaatsvindt, maar dat het Lareb dit onderzoek op dit moment zelf niet doet; constaterende dat het Ministerie van VWS in reactie op dit rapport heeft aangegeven «graag in gesprek te gaan met wetenschappers of, en zo ja welk, onderzoek nodig is om meer te weten te komen over zo'n mogelijke relatie»; overwegende dat, zeker zolang er nog wordt gevaccineerd, het van groot belang is dat dit onderzoek niet op de plank blijft liggen, maar zo snel mogelijk wordt opgestart, en dat het voor de hand ligt dat het Ministerie van VWS daarin een voortrekkersrol op zich neemt; verzoekt de regering zo snel mogelijk een onderzoek op te starten – het liefst uiteraard in samenwerking met Lareb – naar een mogelijk verband tussen coronavaccinaties en gezondheidsschade in het algemeen en postcovid in het bijzonder; verzoekt de regering de Kamer over de voortgang hiervan uiterlijk voor het voorjaarsreces te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ceder over met het CBS verkennen of opnieuw kan worden geregistreerd bij hoeveel gezinnen de vader uit beeld is (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Ceder over met het CBS verkennen of opnieuw kan worden geregistreerd bij hoeveel gezinnen de vader uit beeld is Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het CBS bijhoudt hoeveel gezinnen eenoudergezinnen zijn maar sinds een aantal jaar niet meer bij hoeveel gezinnen de vader uit beeld is; overwegende dat de afwezigheid van een vader volgens een aantal onderzoeken schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van een kind; verzoekt de regering met het CBS te verkennen of en hoe opnieuw kan worden geregistreerd bij hoeveel eenoudergezinnen de vader uit beeld is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bushoff en Dijk over één periodieke controle bij de tandarts per jaar toevoegen aan het basispakket (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Bushoff en Dijk over één periodieke controle bij de tandarts per jaar toevoegen aan het basispakket Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BUSHOFF EN DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een half miljoen mensen mondzorg mijdt vanwege financiële redenen; overwegende dat een ongezond gebit ook effect heeft op andere aspecten van de gezondheid en op de arbeidsproductiviteit; van mening dat iedereen in Nederland recht heeft op toegang tot mondzorg; verzoekt de regering één periodieke controle bij de tandarts per jaar, uitgezonderd van het eigen risico per 2025, toe te voegen aan het basispakket en hier 0,385 miljard euro voor vrij te maken door de expatregeling en earningsstrippingmaatregel te versoberen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dobbe en Synhaeve over samen met jeugdhulpmedewerkers, jeugdhulpaanbieders en gemeenten uniforme toetsingskaders voor jeugdhulpaanbieders opstellen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dobbe en Synhaeve over samen met jeugdhulpmedewerkers, jeugdhulpaanbieders en gemeenten uniforme toetsingskaders voor jeugdhulpaanbieders opstellen Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN DOBBE EN SYNHAEVE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat meer dan de helft van de jeugdhulpaanbieders te klein is om verantwoording af te leggen via DigiMV; overwegende dat gemeenten hun eigen databases hebben opgezet waar alle betrokken partijen hun gegevens moeten invoeren, zonder een uniform beoordelingskader, waardoor de invulling en kwaliteit van het toezicht afhankelijk is van de regio of gemeente waarin de hulp wordt verleend; overwegende dat dit leidt tot aanzienlijk hogere administratieve lasten voor grotere jeugdhulpaanbieders, aangezien zij dezelfde verantwoordingsinformatie in verschillende formats aan diverse toezichthouders moeten verstrekken, en ook voor de kleinere jeugdhulpaanbieders, omdat databases per gemeenten verschillen en ook nut en noodzaak van administratie verschilt per gemeente; verzoekt het kabinet om samen met jeugdhulpmedewerkers, jeugdhulpaanbieders en gemeenten uniforme toetsingskaders voor jeugdhulpaanbieders op te stellen die van toepassing zijn op alle jeugdhulpaanbieders inclusief onderaannemers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van de leden Eerdmans en Bikker over een programma voor landelijke Skaeve Huse vormgeven (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Eerdmans en Bikker over een programma voor landelijke Skaeve Huse vormgeven Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN BIKKER Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal verwarde (dakloze) personen met een grote zorgbehoefte groeit; constaterende dat er in meerdere gemeenten in Nederland zogenaamde Skaeve Huse (Deens voor «rare huizen») zijn ontwikkeld; constaterende dat in deze woonzorgvorm mensen met grote gedragsproblemen begeleid worden, zorg geboden wordt en ritme wordt aangeleerd, waardoor zij langzaam klaargestoomd worden voor een terugkeer in de bewoonde wereld; overwegende dat er veel positieve resultaten geboekt worden door diverse Skaeve Huse, waardoor woonoverlast sterk wordt verminderd; verzoekt de regering om een programma voor landelijke Skaeve Huse vorm te geven en de Kamer hierover voor 1 juli aanstaande te rapporten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hil over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van den Hil over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onafhankelijke casemanagers dementie een enorme meerwaarde hebben voor mensen met dementie en hun naasten; constaterende dat er grote verschillen zijn in inzet van deze casemanagers per regio; overwegende dat de Zorgstandaard Dementie breed gedragen wordt en conform deze standaard een businesscase dementie gemaakt is die aantoont dat goed casemanagement kostenbesparend is bij goede inzet van deze casemanagers; verzoekt de regering de inzet van casemanagement dementie (vanaf het moment van het vermoeden van dementie tot aan het overlijden) door te rekenen (in geld en in fte's) en na te gaan onder welke voorwaarden onafhankelijk casemanagement dementie gestimuleerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bikker en Klaver over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Bikker en Klaver over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN KLAVER Ontvangen 21 september 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2 Curatieve zorg van de departementale begrotingsstaat worden het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Ceder over het uitwerken van opties die bewustwording bij vaders vergroten over hun positieve rol in gezinnen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Ceder over het uitwerken van opties die bewustwording bij vaders vergroten over hun positieve rol in gezinnen Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Nederland veel jeugdigen opgroeien zonder een vaderfiguur; overwegende dat het missen van een vaderfiguur tot problemen kan leiden voor jeugdigen; verzoekt de regering om opties uit te werken die bewustwording bij vaders vergroten over de positieve rol die zij innemen in gezinnen, en de Kamer te informeren voor het zomerreces, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat de regering het WHO-pandemieverdrag niet ondertekent voordat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat de regering het WHO-pandemieverdrag niet ondertekent voordat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er momenteel onderhandelingen gaande zijn over het WHO-pandemieverdrag en de International Health Regulations, de IHR, ofwel de internationale gezondheidsregels; overwegende dat transparantie en openheid van groot belang zijn bij het bespreken van deze onderwerpen; verzoekt de regering de Kamer te informeren over reeds genomen besluiten en spreekt uit dat de regering het pandemieverdrag niet ondertekent voordat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Project Nieuwe Huisvesting RIVM (Dossier 36410-XVI)
Project Nieuwe Huisvesting RIVM Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2023 Op 2 september 2022 bent u per brief geïnformeerd dat in het project nieuwe huisvesting RIVM sprake was van verdere vertraging1. ...

Motie van het lid Synhaeve over een plan voor het inzetten van positieve ervaringen met het Mockingbirdmodel voor meer pleegouders (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Synhaeve over een plan voor het inzetten van positieve ervaringen met het Mockingbirdmodel voor meer pleegouders Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met een pilot gefinancierd door kinderpostzegels sommige pleeggezinnen ondersteund worden met het Mockingbirdmodel, waarin pleegouders in de buurt aan elkaar gekoppeld worden; verzoekt de regering op basis van deze pilots voor het volgende wetgevingsoverleg met een plan te komen hoe de positieve ervaringen van het Mockingbirdmodel ingezet kunnen worden voor meer pleegouders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen (Dossier 36410-XVI)
Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2023 Hierbij stuur ik uw Kamer, zoals toegezegd in het verslag van het schriftelijk overleg over de beleidsnota cultuursensitieve zorg,1 de eerste voortgangsrapportage van de VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen (vanaf hier: de aanpak). ...