Kamerstuk 32127-116

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik en Van Gent ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23 over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


46,7 %
53,3 %

VVD

Verdonk

SGP

CDA

PvdA

PVV

CU

D66

GL

PvdD

SP


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 116
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 16 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 3.3 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3.3a

Artikel 220 van de Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Indien ter zake van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient geen onroerende-zaakbelasting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, werd geheven in het voorgaande belastingjaar, kan de belasting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar van de onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Toelichting

Dit amendement geeft gemeenten de mogelijkheid om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar. Het amendement beoogt eigenaren van bedrijfspanden een prikkel te geven om een bestemming te vinden voor hun eigendom bij (langdurige) leegstand. Door leegstand aan te pakken, krijgt ook de economie een impuls. Bovendien passen dergelijke prikkels goed binnen de duurzaamheidsambitie van de C&H-wet: de open ruimte wordt gespaard door bestaande bebouwing goed te gebruiken. In het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland is dat al gebruikelijk.

Vendrik

Van Gent