Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1137 resultaten

Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid (Dossier 33328)
Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid Brief regering bestuursrecht recht Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2016 Op 19 april jl. heeft uw Kamer het initiatiefvoorstel Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid (Woo) (Kamerstuk 33 328) aanvaard (Handelingen II 2015/16, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 Artikel I 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 december 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A. ...

Heffing van het recht op de dertiende penning (Dossier 33400-VII)
Heffing van het recht op de dertiende penning Brief regering ...

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum om een brief met uitleg waarom het niet mogelijk is het eerdere voorstel, van onder andere het betreffende lid, om een incidentele dekking van €50 mln voor energiebesparing en bouwsector te gebruiken (Dossier 33400-VII)
Reactie op verzoek van het lid Van Hijum om een brief met uitleg waarom het niet mogelijk is het eerdere voorstel, van onder andere het betreffende lid, om een incidentele dekking van €50 mln voor energiebesparing en bouwsector te gebruiken Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2012 Het lid Van Hijum verzocht mij vanmiddag om een brief met uitleg waarom het niet mogelijk is het eerdere voorstel, van onder andere het betreffende lid, om een incidentele dekking van € 50 mln voor energiebesparing en bouwsector te gebruiken. ...

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij de Kamer van Koophandel (Kamerstuk 33000 VII-74) (Dossier 33400-VII)
Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij de Kamer van Koophandel (Kamerstuk 33000 VII-74) Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2013 In reactie op uw brief waarin u verzoekt de commissie voor Wonen en Rijksdienst te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de motie Verhoeven/Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij de Kamer van Koophandel (Kamerstuk 33 000 VII, nr. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33402)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 7 november 2012 Inhoudsopgave 1. ...

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het pakket Belastingplan 2013 en twee nota's van wijziging inzake het Belastingplan 2013 en de Overige Fiscale maatregelen 2013 (Dossier 33402)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het pakket Belastingplan 2013 en twee nota's van wijziging inzake het Belastingplan 2013 en de Overige Fiscale maatregelen 2013 Brief regering belasting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2012 Hierbij bied ik u aan de nota naar aanleiding van het nader verslag aan inzake de wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige Fiscale Maatregelen 2013, Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer, Wet elektronische registratie notariële akten, Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en Wet verhuurderheffing (Kamerstuk 33 402, nr. 14). ...

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2009, over het Belastingplan 2010 (Dossier 32128)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2009, over het Belastingplan 2010 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 17VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 4 november 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 2 november 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over het Belastingplan 2010.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor FinanciënMaandag 2 november 2009 9.45 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Bashir, Blok, Cramer, Tony van Dijck, Omtzigt, Remkes, Sap, Tang en Van der Vlies,en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133).De voorzitter:Ik open de eerste termijn van het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2010. ...

Verslag (Dossier 32128)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 6VERSLAGVastgesteld 9 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgaveblz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2009, over het Belastingplan 2010 (Dossier 32128)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2009, over het Belastingplan 2010 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 52VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 18 november 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 9 november 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over het Belastingplan 2010.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor FinanciënMaandag 9 november 2009 09.45 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Bashir, Blok, Cramer, Tony van Dijck, Omtzigt, Remkes, Sap, Tang en Van der Vlies,en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133).De voorzitter:Ik heet iedereen van harte welkom. ...

Voorstel van wet (Dossier 34775-VI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34775-VI)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34775-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ...

Jaarplanning ministerie van Veiligheid en Justitie voor het resterende deel van 2017 (Dossier 34775-VI)
Jaarplanning ministerie van Veiligheid en Justitie voor het resterende deel van 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2017 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 5 juli 2017, ontvangt u hierbij de planning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het resterende deel van 2017. ...

Technische fouten Justitieel Documentatie Systeem (Dossier 34775-VI)
Technische fouten Justitieel Documentatie Systeem Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2017 Aanleiding Met deze brief informeer ik u over een technische fout bij de Justitiële Informatiedienst (Justid) in de continue screening medio 2016 en een technische fout, niet betreffende de continue screening, eveneens bij Justid medio 2017. ...

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Dossier 35925-XIII)
Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2021 Bij de behandeling (Kamerstuk 35 153, nr. ...

Extra investeringen in klimaatmaatregelen bovenop het bestaande klimaatbeleid (Dossier 35925-XIII)
Extra investeringen in klimaatmaatregelen bovenop het bestaande klimaatbeleid Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2021 Bijgevoegd ontvangt u een nota van wijziging op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. ...

De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven (Dossier 35925-XIII)
De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Met deze brief bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) over het bericht «High Tech Campus niet naar Amerikanen, maar in handen van de Singaporese staat». ...