Gepubliceerd: 19 september 2017
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-1.html
ID: 34775-VI-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

19 september 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten- Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Veiligheid en Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018
Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 (x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.070.607

12.080.537

1.713.616

         
 

beleidsartikelen

     

31

Politie

5.588.856

5.598.229

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.835

1.459.835

229.498

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

714.452

714.452

1.212.957

34

Straffen en Beschermen

2.475.634

2.475.634

87.480

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

278.667

278.667

0

37

Vreemdelingen

1.101.094

1.101.094

156.600

         
 

niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat kerndepartement

428.865

429.422

26.581

92

Nominaal en onvoorzien

20.137

20.137

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 (x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.042.809

2.042.809

0

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

388.371

388.371

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

135.317

135.317

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

75.249

75.249

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.979

35.979

0

       

Totaal

2.677.725

2.677.725

0

x € 1.000

Naam baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

18.865

5.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

28.200

12.200

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.263

1.320

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

6.850

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

0

0

     

Totaal

61.178

18.520

Geraamde uitgaven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2018Begrotingsuitgaven 2018 € 12.081 mln.

Geraamde uitgaven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2018Begrotingsuitgaven 2018  € 12.081 mln.

Geraamde ontvangsten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2018Begrotingsontvangsten 2018 € 1.714 mln.

Geraamde ontvangsten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2018Begrotingsontvangsten 2018  € 1.714 mln.