Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

994 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34 199, nr. 43) over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34 199, nr. 43) over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om de Wet onafhankelijk netbeheer uit te voeren, waarin wordt bepaald dat beheer en eigendom van energienetwerken en levering van energie moeten zijn ondergebracht in aparte ondernemingen (splitsing of groepsverbod); overwegende dat met het splitsen van DELTA veel werkgelegenheid verloren gaat in een regio die door het verplaatsen en sluiten van bedrijven toch al kwetsbaar is; van mening dat het plan Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland aanknopingspunten biedt om door samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen een impuls te geven aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid; verzoekt de regering, aan te sluiten en in gesprek te gaan over de implementatie van de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland (Dossier 34199)
Motie van het lid Dik-Faber over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 43 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om de Wet onafhankelijk netbeheer uit te voeren, waarin wordt bepaald dat beheer en eigendom van energienetwerken en levering van energie moeten zijn ondergebracht in aparte ondernemingen (splitsing of groepsverbod); overwegende dat met het splitsen van DELTA veel werkgelegenheid verloren gaat in een regio die door het verplaatsen en sluiten van bedrijven toch al kwetsbaar is; van mening dat het plan Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland aanknopingspunten biedt om door samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen een impuls te geven aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid; verzoekt de regering, aan te sluiten en in gesprek te gaan over de implementatie van de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 Voorgesteld 13 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in één keer energieneutraal maken van woningen en gebouwen («nul op de meter») bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en aan beheersbare energiekosten van huishoudens, en daarnaast een impuls geeft aan de bouwsector; overwegende dat gebouwgebonden financiering via het vastrecht een aantrekkelijke en snel opschaalbare oplossing kan zijn voor het (in grote aantallen) realiseren van nul-op-de-meterwoningen; verzoekt de regering, snelle uitrol van «nul op de meter» te ondersteunen, bijvoorbeeld door in de experimenteerruimte van de Elektriciteitswet gebouwgebonden financiering mogelijk te maken en daarbij de potentie van netbeheerders te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 44 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. 34199 op stuk nummer 20 ter vervanging van nummer 11, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. 34199 op stuk nummer 20 ter vervanging van nummer 11, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 76 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 5% (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 5% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 29 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 5.7, eerste lid, onderdeel c, wordt «25 procent» vervangen door: 5 procent. ...

Motie Dik-Faber en Voortman over het niet meerekenen van het pgb-voorschot als inkomen en/of vermogen (Dossier 33204)
Motie Dik-Faber en Voortman over het niet meerekenen van het pgb-voorschot als inkomen en/of vermogen Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Voorgesteld 4 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wanneer het voorschot van een persoonsgebonden budget op 1 januari op de rekening staat van een budgethouder, deze wordt meegeteld voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo; overwegende dat een persoonsgebonden budget bedoeld is om zorg in te kopen en als zodanig niet mag meetellen voor berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo; verzoekt de regering, in overleg met de Belastingdienst te komen tot een structurele aanpassing van de vermogensinkomensbijtelling waardoor het pgb-voorschot niet als inkomen en/of vermogen meegerekend wordt voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over voldoende middelen voor de gemeenten (Dossier 33204)
Motie van het lid Dik-Faber over voldoende middelen voor de gemeenten Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 27 september 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Rijk de komende jaren veel taken zal decentraliseren naar gemeenten, onder andere op het gebied van de AWBZ; constaterende dat decentralisaties over het algemeen gepaard gaan met bezuinigingen; constaterende dat de regering met de Wet houdbare overheidsfinanciën de financiële ruimte van gemeenten verder inperkt; overwegende dat veel gemeenten zich nu al aan het voorbereiden zijn op financieel zwaardere jaren; verzoekt de regering, zoals afgesproken in het bestuursakkoord, gemeenten over voldoende middelen te laten beschikken om hun verantwoordelijkheden waar te maken, zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan blijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Schouw en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over inspraak van de Staten-Generaal bij de vervaldatum van hoofdstuk V van de Meststoffenwet (Dossier 33322)
Amendement van de leden Schouw en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over inspraak van de Staten-Generaal bij de vervaldatum van hoofdstuk V van de Meststoffenwet Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 39 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 241 Ontvangen 24 september 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel L, komt te luiden: L Artikel 77 komt te luiden: Artikel 77 1. ...

Amendement van de leden Schouw en Dik-Faber ter vervanging van nr. 21 over inspraak van de Staten-Generaal bij de vervaldatum van hoofdstuk V van de Meststoffenwet (Dossier 33322)
Amendement van de leden Schouw en Dik-Faber ter vervanging van nr. 21 over inspraak van de Staten-Generaal bij de vervaldatum van hoofdstuk V van de Meststoffenwet Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 172 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verantwoorde besluitvorming over faunabeheer en jacht gebaat is bij de beschikbaarheid van voldoende kennis van zaken bij de relevante partijen; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om het kennis- niveau in Nederland inzake faunabeheer en jacht te vergroten en de Kamer hierover eind 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 121 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 168 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 169 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 77 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 136 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...