Kamerstuk 33348-169

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 55 waarmee de Minister van EZ bij AMvB kan ingrijpen als internationaalrechtelijke verplichtingen door provincies niet worden nageleefd

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)


27,3 %
72,7 %

PVV

VVD

Klein

GrKÖ

50PLUS

D66

SP

Van Vliet

PvdD

GL

SGP

Houwers

CDA

PvdA

CU

GrBvK


Nr. 169 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55

Ontvangen 1 juli 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.6a wordt na het vijfde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 5a. Indien het nakomen van internationale verplichtingen daartoe noodzaakt, kan Onze Minister krachtens algemene maatregel van bestuur eisen stellen aan provincies.

Toelichting

Met dit amendement krijgt de Minister de mogelijkheid om nadere regels te stellen aan de provincies. Het Rijk vertegenwoordigt Nederland in internationaal verband en is verantwoordelijk voor de nakoming van internationale verplichtingen door Nederland. Ingevolge artikel 1.10 zijn de provincies in grote mate verantwoordelijk voor het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn aanspreekbaar op een goede uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden maar hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

De indiener is van mening dat wanneer Nederland zijn internationale verplichtingen niet nakomt de Minister invloed moet kunnen uitoefenen bij provincies. Met dit amendement wordt een wettelijke basis gecreëerd om via algemene maatregel van bestuur nadere eisen te stellen.

Grashoff Dik-Faber Van Veldhoven Smaling