Kamerstuk 34199-67

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10%

Dossier: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)


36,7 %
63,3 %

Houwers

VVD

GrBvK

PvdA

GL

PVV

CDA

Klein

PvdD

50PLUS

SGP

Van Vliet

D66

CU

SP

GrKÖ


Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 12 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 5.7, eerste lid, onderdeel c, wordt «25 procent» vervangen door: 10 procent.

II

In artikel 6.7, tweede lid, wordt «25 procent» vervangen door: 10 procent.

Toelichting

Het amendement beoogt de kosten van verkabeling minder zwaar bij gemeenten te leggen, door gemiddeld € 1,3 miljoen tot € 2,1 miljoen per jaar extra via de bestaande tarievensystematiek over alle aangeslotenen te socialiseren. Na afronding van de verkabelingsopgave zal dit enkele decennia, afhankelijk van de exact gehanteerde afschrijvingstermijnen ongeveer tussen de dertig en vijftig jaar, doorwerken in de tarieven voor alle afnemers (zie de brief van Minister Kamp over de amendementen m.b.t. dit wetsvoorstel van 2 oktober 2015, p.2). Internationaal wetenschappelijk onderzoek wijst op een verhoogd risico op leukemie bij kinderen die langdurig onder hoogspanningslijnen wonen. Het is belangrijk om uit zorg voor bewoners waar mogelijk hoogspanningskabels in de buurt van woningen ondergronds te brengen. De indieners zijn van mening dat de eigen bijdrage door gemeenten van 25% onevenredig hoog is. Voor sommige gemeenten loopt de rekening op tot miljoenen euro’s. Veel (kleinere) gemeenten geven het signaal af dat zij door de voorgenomen bijdrage niet in staat zullen zijn om deze hoogspanningsleidingen te laten verkabelen. Daarmee zal de regeling zijn doel voorbij schieten. De voorgestelde bijdrage van 10% en de aanzienlijke kosten niet zijnde investeringskosten, zoals projectkosten, ambtelijke kosten en herinrichtingskosten, die gemeenten in ieder geval al voor hun rekening moeten nemen, werpen voldoende drempel op om alleen te verkabelen op plaatsen waar daadwerkelijk een knelpunt wordt ervaren. Uitgaande van de kosteninschatting van de Minister (zie de brief over de kosten van verkabeling voor gemeenten van 1 juli 2015) van totaal € 438 miljoen gaat het om gemiddeld € 1,3 miljoen tot € 2,1 miljoen per jaar, na afronding van de verkabelingsopgave. Deze voorgestelde bijdrage van 10% voorkomt dat bewoners zullen worden gedupeerd doordat gemeenten om financiële redenen moeten afzien van de regeling. Uitgaande van een eerdere berekening van de kosteneffecten van socialisatie (Kamerstukken II 2013/14, 33 777, nr. 6, p. 6), gecombineerd met de volume-correctie die recent voor grootverbruikers is doorgevoerd, zijn de extra kosten voor verbruikers beperkt en aanvaardbaar. Er is geen effect op de Rijksbegroting.

Dik-Faber Van Veldhoven Agnes Mulder Van Tongeren Klever