Kamerstuk 34199-69

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen

Dossier: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)


98,7 %
1,3 %

PvdD

Houwers

CU

PvdA

GL

GrKÖ

50PLUS

Van Vliet

SP

D66

PVV

SGP

Klein

VVD

CDA

GrBvK


Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is;

overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is;

overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie;

verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren