Wetsvoorstel 33322 - 2 juli 2012
Indieners: Bleker , Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 oktober 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 33 322, nr. 48) - 33322-50

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 februari 2014. Uitvoering van de versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking - 33322-51

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

12 februari 2014

Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2013. Fraudebestrijding meststoffenwet - 33322-48

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 27 november 2013 om 15.00 uur, door de staatssecretaris te beantwoorden voor het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

21 november 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2013A0429814
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 september 2013. Convenant versnelling vergunningverlening mestverwerking - 33322-47

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de wijziging Meststoffenwet (33 322) op 24 september 2013.

3 oktober 2013

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 augustus 2013. Informatie over de mogelijkheden om de handhaving rond co-vergisting van dierlijke mest te verbeteren - 33322-16

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 juli 2013. Nota van wijziging - 33322-14

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij de inbreng voor het nader verslag op 26 augustus 2013.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 juli 2013. Nota van wijziging - 33322-14

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het nader verslag over wetsvoorstel tot Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet).

5 september 2013

Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Raad van State en nader rapport
Brief regering
Verslag
Besluitenlijst 2012A04477
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 april 2013 Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322-10

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Zodra de nota van wijziging ontvangen is, de inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 11 juli 2012 (eerste week van het zomerreces).
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht de nota van wijziging uiterlijk 27 juni 2013 naar de Kamer te sturen en de Kamer tijdig te informeren als dit niet lukt.

10 april 2013

Besluitenlijst 2012A04473
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 januari 2013 Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet - 33322-8

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Een technische briefing over de systematiek van de wetswijziging zal plaatsvinden op 14 februari 2013 van 11.00 tot 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een kort na het krokusreces te plannen algemeen overleg Wijziging Meststoffenwet.

31 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04473
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 januari 2013 kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer - 33322-9

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere procedure betreffende de wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamersuk 33 322.

31 januari 2013

Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2012A04485
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33322-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

6 december 2012

Besluitenlijst 2012A02906
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33322-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

22 november 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nader rapport