Kamerstuk 34199-45

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter"

Dossier: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER

Voorgesteld 6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in één keer energieneutraal maken van woningen en gebouwen («nul op de meter») bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en aan beheersbare energiekosten van huishoudens, en daarnaast een impuls geeft aan de bouwsector;

overwegende dat gebouwgebonden financiering via het vastrecht een aantrekkelijke en snel opschaalbare oplossing kan zijn voor het (in grote aantallen) realiseren van nul-op-de-meterwoningen;

verzoekt de regering, snelle uitrol van «nul op de meter» te ondersteunen, bijvoorbeeld door in de experimenteerruimte van de Elektriciteitswet gebouwgebonden financiering mogelijk te maken en daarbij de potentie van netbeheerders te benutten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber