Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 33862)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 65 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 163 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 148 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2.1, eerste lid, aanhef, wordt na «recht op zorg» ingevoegd: die op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden is afgestemd. ...

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. 33891, nr. 102) over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. 33891, nr. 102) over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 169 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bepaalde groepen niet zullen passen in de standaard-zorgprofielen die op dit moment door het Zorginstituut worden ontwikkeld voor de indicatiestelling van de Wlz; overwegende dat voor deze groepen maatwerk mogelijk moet zijn; constaterende dat om een soepele overgang mogelijk te maken het werken met de bestaande functies en klassen uit de AWBZ in 2015 waarschijnlijk nog onvermijdelijk zal zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe vanaf 2016 de mogelijkheid van een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ kan worden vormgegeven, inclusief een passende bekostigingssystematiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben (Dossier 33891)
Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 167 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 166 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering, te regelen dat: • het huidige totaalpakket aan AWBZ-zorg (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) voor deze cliënten bij dezelfde zorgaanbieder wordt ingekocht in 2015; • er in 2015 een beoordeling door het CIZ wordt gedaan of deze cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, ofschoon zij officieel geen toegangskaartje hebben; • deze cliënten bij een «ja» meteen onbeperkte toegang te geven tot de Wlz en bij een «nee» hun overgangsrecht te behouden tot 1 januari 2016; • deze cliënten terechtkunnen bij één aanspreekpunt: bij voorkeur het zorgkantoor; • kinderdagcentra uiterlijk 1 november 2014 geïnformeerd worden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het toestaan van 'enige ondoelmatigheid' waar het kinderen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp over het toestaan van 'enige ondoelmatigheid' waar het kinderen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Motie van het lid Bergkamp over de functie van een casemanager (Dossier 33891)
Motie van het lid Bergkamp over de functie van een casemanager Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het stelsel van langdurige zorg erg complex is; overwegende dat cliënten gebaat zijn bij iemand die hen onafhankelijk en vanuit het belang van de cliënt gedacht, ondersteunt gedurende het hele proces van indicatiestelling, contact met het zorgkantoor en zorgaanbieder; verzoekt de regering, in overleg met patiëntenorganisaties, organisaties gericht op onafhankelijke cliëntondersteuning en Zorgverzekeraars Nederland te onderzoeken hoe de functie van een casemanager kan worden vormgegeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 65 dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 162 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over de regeldruk in verband met de aanvraag en verantwoording van het pgb (Dossier 33891)
Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over de regeldruk in verband met de aanvraag en verantwoording van het pgb Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel pgb-houders ervaren dat de aanvraag en verantwoording erg complex en tijdrovend zijn; overwegende dat fraude en oneigenlijk gebruik van het pgb moet worden voorkomen, maar dat dit niet mag leiden tot een ontmoedigingsbeleid; verzoekt de regering, door Actal een onderzoek te laten uitvoeren naar de met de aanvraag en verantwoording van het pgb samenhangende regeldruk voor verzekerden en suggesties te doen voor verbetering, en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 januari 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen. ...

Subamendement van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra dat regelt dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders naast de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging of de culturele achtergrond van de verzekerde ook rekening dienen te houden met de seksuele gerichtheid (Dossier 33891)
Subamendement van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra dat regelt dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders naast de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging of de culturele achtergrond van de verzekerde ook rekening dienen te houden met de seksuele gerichtheid Amendement ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.3.1, eerste lid, wordt «of» vervangen door een komma en wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende: of met een combinatie van beide. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent 'de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten' aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een amvb gericht op de eigenbijdragesystematiek altijd dient te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een amvb gericht op de eigenbijdragesystematiek altijd dient te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 5 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2.4, derde lid, vervalt «die betrekking heeft op het in dat lid bedoelde vermogen,». ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, worden na het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende: 4a. ...