Kamerstuk 33891-26

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 5 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-26.html
ID: 33891-26
Wijzigingen: 33891-124

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 5 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.3.1, eerste lid, wordt «of» vervangen door een komma en wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende: of met een combinatie van beide.

Toelichting

De Wet langdurige zorg voorziet in verschillende leveringsvormen, zoals zorg-in-natura en het persoonsgebonden budget. De indiener acht het wenselijk dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden ook kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen. Dat bevestigt de keuzevrijheid van de verzekerde en maakt maatwerk mogelijk. Onderhavig amendement strekt daartoe.

Bergkamp