Kamerstuk 33891-124

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 17 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-124.html
ID: 33891-124
Origineel: 33891-26

86,0 %
13,3 %

PVV

GL

SGP

GrBvK

SP

VVD

PvdA

50PLUS/Klein

PvdD

CU

D66

CDA

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman


Nr. 124 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.3.1, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De verzekerde die recht heeft op zorg, kan ervoor kiezen om zijn recht tot gelding te brengen met zorg in natura, bestaande uit zorg met verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel a, of een modulair pakket thuis als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, dan wel met een persoonsgebonden budget. De verzekerde kan tevens kiezen om zijn recht tot gelding te brengen met een modulair pakket thuis in combinatie met een persoonsgebonden budget.

Toelichting

De Wet langdurige zorg voorziet in verschillende leveringsvormen van zorg, zoals zorg-in-natura en zorg door middel van het persoonsgebonden budget. Specifieker heeft de verzekerde in beginsel de keuze tussen verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis (allen zorg in natura), of het zelf inkopen van zorg met een persoonsgebonden budget. De indiener acht het wenselijk dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden ook kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen, waarbij wordt gedoeld op de mix van een modulair pakket thuis in combinatie met een persoonsgebonden budget. Onderhavig amendement strekt tot het benadrukken van deze combinatiemogelijkheid, waarmee de keuzevrijheid van de verzekerde wordt bevestigd en maatwerk mogelijk is.

Bergkamp