Kamerstuk 33891-163

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 25 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-163.html
ID: 33891-163
Origineel: 33891-148

99,3 %
0,0 %

SGP

Van Vliet

PVV

PvdA

GrBvK

PvdD

50PLUS/Klein

D66

CU

CDA

GL

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

SP


Nr. 163 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 148

Ontvangen 25 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

cliëntondersteuning:

onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;.

II

Aan artikel 4.2.1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde cliëntondersteuning beschikbaar is waarop de verzekerde, al dan niet met behulp van zijn vertegenwoordiger of mantelzorger, een beroep kan doen.

Toelichting

De wettekst van de Wet langdurige zorg wordt, waar het gaat om cliëntondersteuning, met dit amendement in lijn gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliëntondersteuning in de Wmo 2015. Dit versterkt de integrale en stelsel overstijgende aanpak van cliëntondersteuning, en bevordert dat verzekerden hun vertrouwde cliëntondersteuner waar mogelijk kunnen behouden bij een overgang van ondersteuning of zorg op grond van de Wmo 2015 en/of Jeugdwet naar zorg op grond van de Wlz.

In lijn met de memorie van toelichting wordt de zorgbemiddeling uitgevoerd door een ter zake deskundige en onafhankelijke partij. De cliëntondersteuner is hier doorgaans geschikt voor, juist vanwege de expertise, mogelijke samenhang met andere gebieden en de onafhankelijke positie.

In de memorie van toelichting wordt geheel terecht het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning expliciet genoemd als onderdeel van de zorgplicht van de Wlz-uitvoerder. Met dit amendement wordt dit onderdeel van die zorgplicht ook in de wettekst geregeld.

Keijzer Bergkamp