Kamerstuk 33891-148

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 128 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-148.html
ID: 33891-148
Origineel: 33891-128
Wijzigingen: 33891-163

Nr. 148 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 128

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

cliëntondersteuning:

onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;.

II

Aan artikel 4.2.1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde cliëntondersteuning beschikbaar is waarop de verzekerde, al dan niet met behulp van zijn vertegenwoordiger of mantelzorger, een beroep kan doen.

III

Artikel 8.1.1, zesde lid, komt te luiden:

  • 6. De Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder wijzen de verzekerde, zijn vertegenwoordiger en zijn mantelzorger voorafgaand aan de bespreking, bedoeld in het eerste en vijfde lid, op de mogelijkheid voor de verzekerde om gebruik te maken van cliëntondersteuning.

Toelichting

De wettekst van de Wet langdurige zorg wordt, waar het gaat om cliëntondersteuning, met dit amendement in lijn gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliëntondersteuning in de Wmo 2015. Dit versterkt de integrale en stelsel overstijgende aanpak van cliëntondersteuning, en bevordert dat verzekerden hun vertrouwde cliëntondersteuner waar mogelijk kunnen behouden bij een overgang van ondersteuning of zorg op grond van de Wmo 2015 en/of Jeugdwet naar zorg op grond van de Wlz.

In lijn met de memorie van toelichting wordt de zorgbemiddeling uitgevoerd door een ter zake deskundige en onafhankelijke partij. De cliëntondersteuner is hier doorgaans geschikt voor, juist vanwege de expertise, mogelijke samenhang met andere gebieden en de onafhankelijke positie.

In de memorie van toelichting wordt geheel terecht het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning expliciet genoemd als onderdeel van de zorgplicht van de Wlz-uitvoerder. Met dit amendement wordt dit onderdeel van die zorgplicht ook in de wettekst geregeld.

Tenslotte beoogt dit amendement te regelen dat de Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder voorafgaand aan de besprekingen als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste en vijfde lid, wijst op het feit dat cliëntondersteuning beschikbaar is. Ook dat is volledig in lijn met de Wmo 2015.

Keijzer