Kamerstuk 33891-167

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 24 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-167.html
ID: 33891-167
Origineel: 33891-166

98,0 %
1,3 %

50PLUS/Klein

PvdD

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

SP

CU

CDA

SGP

GrBvK

GL

PVV

VVD

Van Vliet


Nr. 167 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 166

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz;

van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten;

verzoekt de regering, te regelen dat:

  • het huidige totaalpakket aan AWBZ-zorg (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) voor deze cliënten bij dezelfde zorgaanbieder wordt ingekocht in 2015;

  • er in 2015 een beoordeling door het CIZ wordt gedaan of deze cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, ofschoon zij officieel geen toegangskaartje hebben;

  • deze cliënten bij een «ja» meteen onbeperkte toegang te geven tot de Wlz en bij een «nee» hun overgangsrecht te behouden tot 1 januari 2016;

  • deze cliënten terechtkunnen bij één aanspreekpunt: bij voorkeur het zorgkantoor;

  • kinderdagcentra uiterlijk 1 november 2014 geïnformeerd worden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Bergkamp