Kamerstuk 33891-166

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. 33891, nr. 165) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-166.html
ID: 33891-166
Origineel: 33891-165
Wijzigingen: 33891-167

Nr. 166 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR.165

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz;

van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten;

verzoekt de regering, te regelen dat:

  • het huidige totaalpakket aan AWBZ-zorg (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) voor deze cliënten bij dezelfde zorgaanbieder wordt ingekocht in 2015;

  • er in 2015 een beoordeling door het CIZ wordt gedaan of deze cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, ofschoon zij officieel geen toegangskaartje hebben;

  • deze cliënten bij een «ja» meteen onbeperkte toegang te geven tot de Wlz en bij een «nee» hun overgangsrecht te behouden tot 1 januari 2016;

  • deze cliënten terechtkunnen bij één aanspreekpunt: bij voorkeur het zorgkantoor;

  • kinderdagcentra uiterlijk 1 november 2014 geïnformeerd worden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot het contract, budget, etc.

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Bergkamp