Kamerstuk 33891-21

Amendement van het lid Bergkamp over het toestaan van 'enige ondoelmatigheid' waar het kinderen betreft

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 3 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-21.html
ID: 33891-21

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 3 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. In bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen kan de Wlz-uitvoerder ten aanzien van een verzekerde die minderjarig is, in afwijking van het derde lid, besluiten om enige ondoelmatigheid toe te staan.

Toelichting

Indiener acht het wenselijk dat kinderen met een volledig pakket thuis kunnen blijven wonen, ook als dit duurder is dan verblijf in een instelling. Daarom wordt met dit amendement, net als in de Awbz, de mogelijkheid gecreëerd om ten aanzien van kinderen «enige ondoelmatigheid» toe te staan. Het amendement bewerkstelligt dat bij of krachtens AMvB wordt bepaald in welke gevallen «enige ondoelmatigheid» moet worden geaccepteerd. In de AMvB zal in ieder geval worden bepaald dat «enige ondoelmatigheid» acceptabel is, indien het thuis wonen van het kind:

  • a) de wens is van de ouders;

  • b) in het belang is van het kind;

  • c) leidt tot een doeltreffende en verantwoorde oplossing; en

  • d) plaatsvindt terwijl het resterende deel van de zorg wordt overgenomen door een mantelzorger.

Hiermee wordt voorkomen dat kinderen in de Wlz alsnog verplicht in een intramurale instelling moeten gaan verblijven omdat hun zorg duurder is dan verblijf in een instelling. Het voorkomen hiervan sluit tevens aan bij het beleid om kinderen zo lang mogelijk thuis, bij hun ouders, te laten blijven wonen.

Bergkamp