Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Motie van het lid Synhaeve over stimuleren dat eind 2024 alle zorgaanbieders in de ggz overbruggingszorg aanbieden (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Synhaeve over stimuleren dat eind 2024 alle zorgaanbieders in de ggz overbruggingszorg aanbieden Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE C.S. ...

Motie van het lid Synhaeve over in gesprek gaan met onder andere het Nederlands Jeugdinstituut om de effectiviteit van methodes voor mentale weerbaarheid van jongeren te laten vaststellen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Synhaeve over in gesprek gaan met onder andere het Nederlands Jeugdinstituut om de effectiviteit van methodes voor mentale weerbaarheid van jongeren te laten vaststellen Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gebied van mentaal welzijn en hun best doen ze daarbij te ondersteunen; constaterende dat onder andere het Nederlands Jeugdinstituut ervaring heeft met het verzamelen van effectieve behandelingen in de jeugdzorg; verzoekt de regering in gesprek te gaan met het Nederlands Jeugdinstituut en andere relevante kennisorganisaties om hen de effectiviteit van verschillende methodes voor de mentale weerbaarheid van jongeren te laten vaststellen en scholen hierover te informeren, waarbij expliciet aandacht is voor methodes die bewezen niet werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag 2022 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) (Dossier 36410-XVI)
Jaarverslag 2022 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2023 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2022 aan van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). ...

Motie van het lid Ceder over het in kaart brengen van initiatieven gericht op sociale controle en voorbeeldfiguren in de vorm van buurtvaders (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Ceder over het in kaart brengen van initiatieven gericht op sociale controle en voorbeeldfiguren in de vorm van buurtvaders Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat positieve rolmodellen voor jeugdigen motiverend kunnen werken; constaterende dat een tussenlaag tussen Staat en straat, vormgegeven door vrijwilligersinitiatieven met buurtvaders en buurtmoeders, overlast en criminaliteit van jongeren kan tegengaan; overwegende dat de problematiek in kwetsbare wijken van dien aard is dat deze initiatieven nuttig kunnen zijn; overwegende dat het implementeren van deze werkwijze in gemeenten met kwetsbare wijken zou kunnen werken; verzoekt de regering initiatieven gericht op sociale controle en voorbeeldfiguren in de vorm van buurtvaders, voor wie jeugdigen respect hebben, in kaart te brengen en een voorstel uit te werken hoe gemeenten met kwetsbare wijken deze initiatieven in eigen context vorm kunnen geven, en de Kamer hierover te informeren voor het zomerreces, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 36410-XVI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 19 september 2023 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2022–2023Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36410-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2022–2023 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-XVI)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Motie van het lid Synhaeve over kleinschalige intensieve jeugdzorg op landelijk niveau inkopen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Synhaeve over kleinschalige intensieve jeugdzorg op landelijk niveau inkopen Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet als doelstelling heeft om het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdzorg af te bouwen naar nul in 2030, maar dat hiervoor in de plaats nog veel plekken voor kleinschalige intensieve jeugdzorg opgezet moeten worden; constaterende dat alternatieven voor gesloten jeugdzorg grote verschillen kennen in vormen en kostprijs; verzoekt de regering kleinschalige intensieve jeugdzorg op landelijk niveau in te kopen met als doel dat het aanbod landelijk dekkend is en er scherp ingekocht wordt op de goede kwaliteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over de accijnsverhoging op tabak terugdraaien en afzien van verdere accijnsverhogingen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over de accijnsverhoging op tabak terugdraaien en afzien van verdere accijnsverhogingen Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op 1 januari een accijnsverhoging op tabakswaren is doorgevoerd; constaterende dat in april opnieuw een accijnsverhoging op tabakswaren zal plaatsvinden; constaterende dat de sigarettenprijs voor het grootste deel al bestaat uit belastingen; overwegende dat Nederlanders zo veel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen over de manier waarop zij hun leven willen leiden en dat de huidige tendens van overheidsbemoeienis en -betutteling moet worden gekeerd; overwegende dat de huidige tendens van lastenverhogingen moet worden gekeerd; verzoekt de regering om de accijnsverhoging van 1 januari jongstleden terug te draaien en af te zien van verdere accijnsverhogingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad (Dossier 36410-XVI)
Werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg schrappen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg schrappen Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 36410-XVI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2023 Met deze brief geven wij u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 (hoofdstuk XVI) (Kamerstuk 36 410 XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voortkomend uit onze onderzoeken. ...

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor de vergoeding van spraakcomputers (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Westerveld over middelen voor de vergoeding van spraakcomputers Amendement begroting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 24 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.800 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over redenen voor een abortus of een abortusverzoek registreren en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over redenen voor een abortus of een abortusverzoek registreren en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar maken Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN DIEDERIK VAN DIJK EN BIKKER Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de redenen voor een abortus(verzoek) niet worden geregistreerd; overwegende dat een dergelijke registratie kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor de onbedoeld zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind; verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat redenen voor een abortus(verzoek) worden geregistreerd en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar wordt gemaakt via de jaarrapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S. ...

Motie van het lid Dobbe over een forse loonsverhoging voor zorgverleners (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dobbe over een forse loonsverhoging voor zorgverleners Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID DOBBE Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de lonen van zorgverleners nog steeds 6% achterlopen op de marktsector en de rest van de publieke sector; overwegende dat een deel van de zorgverleners door het salarisniveau in financiële problemen zit; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de lonen van zorgverleners fors kunnen worden verhoogd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dobbe over het ongedaan maken van besparingen in het Wlz-kader (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Dobbe over het ongedaan maken van besparingen in het Wlz-kader Amendement begroting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID DOBBE Ontvangen 23 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 193.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Krul en Westerveld over de meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap en de werkagenda voor het voorjaarsreces van 2024 naar de Tweede Kamer sturen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Krul en Westerveld over de meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap en de werkagenda voor het voorjaarsreces van 2024 naar de Tweede Kamer sturen Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN KRUL EN WESTERVELD Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de motie-Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap (36 200 XVI, nr. ...

Motie van de leden Krul en Bikker over een afstandscriterium voor verkooppunten van tabak en vapes op plaatsen waar vaak jongeren komen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Krul en Bikker over een afstandscriterium voor verkooppunten van tabak en vapes op plaatsen waar vaak jongeren komen Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN KRUL EN BIKKER Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor het bereiken van een rookvrije generatie noodzakelijk is het aantal verkooppunten te verminderen zodat jongeren zo min mogelijk in aanraking komen met vapes en tabaksproducten; overwegende dat daarom per 1 juli 2024 de verkoop van tabaksproducten in supermarkten verboden wordt, maar dat anticiperend hierop aparte tabakszaken worden geopend in de buurt van supermarkten; van mening dat een vergunningstelsel, zoals voorgesteld in de aangenomen motie-Kuik/Van Esch (32 793, nr. 658), het beste middel is om deze ongewenste groei van het aantal tabaksverkooppunten tegen te gaan; overwegende dat een beslissing over een vergunningstelsel door het demissionaire kabinet echter vooruit wordt geschoven, terwijl het onverantwoord is om de huidige toename van tabaksverkooppunten ongehinderd door te laten gaan; verzoekt de regering in ieder geval in kaart te brengen wat er nodig is om zo spoedig mogelijk een afstandscriterium te kunnen hanteren voor verkooppunten van tabak en vapes zodat deze niet in de buurt van supermarkten, scholen en andere plaatsen waar jongeren vaak kunnen komen, worden geopend, en gaat over tot de orde van de dag. ...