Gepubliceerd: 19 september 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-1.html
ID: 36410-XVI-1

Ontvangen 19 september 2023

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

34.201.091

35.268.216

183.122

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Volksgezondheid

1.747.124

2.341.726

39.018

2

Curatieve zorg

4.083.167

4.275.287

76.412

3

Langdurige zorg en ondersteuning

18.615.590

18.789.780

6.549

4

Zorgbreed beleid

1.402.836

1.448.818

14.215

5

Jeugd

162.286

192.669

2.400

6

Sport en bewegen

414.147

439.557

31.924

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

198.828

201.139

3.339

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

6.952.649

6.952.649

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

9

Algemeen

39.091

39.646

0

10

Apparaatsuitgaven

564.447

564.447

9.265

11

Nog onverdeeld

20.926

22.498

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

74.138

74.138

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

110.689

110.674

15

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

670.300

670.300

0

Totaal

855.127

855.112

15

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

‒ 650

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

13.550

11.790

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

‒ 4.500

0

Totaal

8.400

11.790