Kamerstuk 36410-XVI-3

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 19 september 2023
Indiener(s): Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiƫn) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-3.html
ID: 36410-XVI-3

Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 4 september 2023, no. 2023001856, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2024 rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Het betreft de mededelingen van 4 september 2023.

Blijkens de adviezen van 11 september 2023, nummers:

W01.23.00230/I

de Koning (I)

W04.23.00232/I

Staten Generaal (IIA)

W04.23.00233/I

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

W01.23.00231/I

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB); de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

W04.23.00234/I

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

W02.23.00239/II

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

W16.23.00243/II

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

W04.23.00235/I

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

W05.23.00238/I

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

W06.23.00244/III

Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA)

W07.23.00241/II

Ministerie van Defensie (X)

W17.23.00248/IV

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

W18.23.00251/IV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

W11.23.00247/IV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

W12.23.00245/III

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

W13.23.00246/III

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

W02.23.00240/II

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

W17.23.00249/IV

Mobiliteitsfonds (A)

W04.23.00236/I

Gemeentefonds (B)

W04.23.00237/I

Provinciefonds (C)

W17.23.00250/IV

Deltafonds (J)

W07.23.00242/II

Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)

W18.23.00252/IV

Nationaal Groeifonds (L)

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag