Kamerstuk 32127-97

Motie De Mos over het opnemen van primair achterstallig onderhoud van de dijken

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


6,7 %
93,3 %

VVD

CDA

PVV

CU

Verdonk

PvdA

PvdD

SP

SGP

GL

D66


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 97
MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op de peildatum van 1 januari 2006 24% van de waterkeringen niet aan de geldende normen voldeed en bij 32% hierover geen uitspraak kan worden gedaan;

constaterende, dat bij de kustwerken 22% de score «voldoet niet» krijgt en dat over maar 49% van de kustwerken geen oordeel bestaat;

constaterende, dat een groot deel van de duizenden kilometers secundaire veendijken poreus is;

overwegende, dat het klimaatbestendig maken te divers is en niet louter is gericht op veiligheid;

verzoekt de regering om primair achterstallig onderhoud van de dijken op te nemen in de Crisis- en herstelwet, en de klimaatbestendige inrichting alsmede de hele duurzaamheidsagenda uit de wet te slopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos