Kamerstuk 32127-72

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


92,7 %
7,3 %

CDA

GL

VVD

SP

Verdonk

PvdD

PVV

CU

PvdA

D66

SGP


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 72
AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Ontvangen 12 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

In artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.

Toelichting

Met dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Samsom

Koopmans