Kamerstuk 32127-59

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de consistentie van provinciale bevoegdheden

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 59
AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 12 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.3a

1. In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, stellen voor een ontwikkelingsgebied van (boven)regionale betekenis provinciale staten een gebiedsontwikkelingsplan vast.

2. Artikel 2.3 is van overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid vastgestelde gebiedsontwikkelingsplan.

Toelichting

Niet valt uit te sluiten dat een milieuontwikkelingsgebied een (boven)regionaal schaalniveau kent, waardoor de provincie eerder dan de gemeente in aanmerking kan komen als bevoegd gezag voor het vaststellen van een gebiedsontwikkelingsplan, al dan niet in samenhang met een provinciaal inpassingsplan. Juist of ten minste ook bij (milieu)ontwikkelingsgebieden kan sprake zijn van gemeentegrensoverschrijdende situaties.

Met deze toevoeging ontstaat een consistent geheel van provinciale bevoegdheden met betrekking tot hoofdstuk 2: afdeling 1, 6 en 7, zoals dit ook voor gemeenten geldt.

Wiegman-van Meppelen Scheppink