Kamerstuk 32127-14

Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


24,7 %
75,3 %

VVD

SGP

PvdA

CU

Verdonk

PvdD

SP

PVV

GL

CDA

D66


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 14
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAM

Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In bijlage II, onderdeel A, vervalt nummer 19.

Toelichting

Het integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen behelst ondermeer de aanleg van een bevaarbare hoogwatergeul («blauwe bypass»). De hoogwatergeul is nog steeds omstreden, omdat de veiligheid van Kampen in het geding is bij een dijkdoorbraak. Door de dijken langs de hoogwatergeul is Kampen namelijk van alle kanten omgeven door water, wordt de oppervlakte van Kampen-stad aanzienlijk verkleind waardoor de stad komt te liggen in een «badkuip», die bij een dijkdoorbraak snel vol loopt. Ook is er een relatie met het waterpeil van het IJsselmeer, waar op zijn vroegst in 2015, bij het vaststellen van nieuwe dijknormen, een besluit over genomen wordt. Bovendien gaat de hoogwatergeul door het Zwartendijkgebied, een kwetsbaar cultuurhistorisch landschap, waar bovendien 1 300 woningen gepland zijn. Het geeft geen pas een dusdanig complex project, waar zoveel vraagtekens te zetten zijn bij het draagvlak, in deze wet op te nemen.

Vendrik

Van der Ham