Kamerstuk 32127-133

Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW)

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 133
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2009

Gisteren tijdens het wetgevingsoverleg over de Crisis- en herstelwet is toegezegd dat het kabinet vandaag, als zij daar aanleiding toe zou zien, nog zou reageren op amendementen. Hierna treft u reacties aan op (gewijzigde) amendementen, waar het kabinet nog niet eerder op heeft gereageerd c.q. heeft kunnen reageren.

32 127, nrs. 99 en 100

Indiener(s): PvdD

Oordeel regering: Ontraden

Toelichting:

Beide amendementen leiden ertoe dat de voorgestelde integratie van de natuurtoets in respectievelijk het wegaanpassingsbesluit en het tracebesluit vervalt. Voor de desbetreffende projecten is dan een aparte NB-wet-vergunning van de minister van LNV vereist. Dat is onnodig. Immers de integratie van de natuurtoets in het tracebesluit en het wegaanpassingsbesluit verzekert juist dat natuur vanaf het begin in het besluitvormingsproces goed wordt meegenomen. Het wetsvoorstel doet dus geen afbreuk aan natuurdoelen. Overigens blijft de minister bij beide besluiten betrokken, omdat ze in overeenstemming met haar moeten worden genomen.

32 127, nr. 104

Indiener(s): CDA

Oordeel regering: Ontraden

Toelichting:

Dit amendement regelt dat de bevoegdheid tot het verlenen van Nb-wet-vergunningen ten aanzien van zeehavens bij gedeputeerd staten blijft. De regering is van oordeel dat een goede ontsluiting van zeehavens een zaak van nationaal belang is. Het economische belang van de zeehavens is ook een nationaal belang. Daarom dient de bevoegdheid te worden neergelegd bij het Rijk.

32 127, nr. 106 (vervangt nr. 29)

Indiener(s): D66, GroenLinks

Oordeel regering: Oordeel Kamer

Toelichting:

De wijziging betekent dat het amendement ziet op de gehele EHS in plaats van alleen op de concentratiegebieden. Het oordeel van de regering blijft ongewijzigd.

32 127, nr. 107 (vervangt nr. 79)

Indiener(s): D66

Oordeel regering: Ontraden

Toelichting:

Dit amendement voorziet in een wetstechnische verbetering van amendement nr. 79. De regering verwijst naar haar toelichting op dat amendement.

32 127, nr. 109

Indiener(s): PvdD

Oordeel regering: Ontraden

Toelichting:

Het amendement heeft betrekking op een voorgestelde wijziging van artikel 39 van de Nb-wet. Die wijziging voorziet in een verduidelijking van de bestaande beroepsmogelijkheden betreffende het beheerplan, en dus geen beperking daarvan. Door dit amendement kan er in de praktijk onduidelijkheid blijven bestaan over welke onderdelen nu al dan niet voor beroep vatbaar zijn. Dat kan leiden tot vertraging in het beheerplanproces. Dat is onwenselijk.

32 127, nr. 111 (vervangt nr. 67)

Indiener(s): PvdD

Oordeel regering: Ontraden

Toelichting:

Dit amendement is een technische aanpassing van amendement nr. 67. De regering verwijst naar haar toelichting op dat amendement.

32 127, nr. 112

Indiener: PVV

Oordeel regering: Oordeel Kamer

Toelichting:

Het amendement verlaagt de ondergrens van de reikwijdte van de versnelde procedure voor bouwprojecten van hoofdstuk 2, afdeling 6 van 20 naar 12 woningen. Daardoor vallen nog meer bouwprojecten onder deze versnelde procedure. De regering ervaart dit amendement als ondersteuning van haar beleid.

De minister president, minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende