Kamerstuk 32127-121

Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85)

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 121
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2009

Bij het wetgevingsoverleg van heden over de Crisis- en herstelwet merkte de heer Vendrik op dat de regering niet had gereageerd op de door hem ingediende motie 32 177, nr. 85. Van de zijde van de regering is toegezegd op deze motie nog heden schriftelijk terug te komen.

De regering verzoekt deze motie aan te houden. Ter toelichting kan het volgende dienen. In de motie wordt de regering verzocht voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparende maatregelen voor particuliere woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In het kader van de evaluatie Schoon & Zuinig wordt nieuw instrumentarium onderzocht. Daarbij wil de regering dit voorstel betrekken. In april 2010 wordt hier een besluit over genomen.

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende