Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 31700-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 11NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 22 oktober 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 hoofdstuk VIII, nrs. 1 en 2) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL2   B.BEGROTINGSTOELICHTING3   1.Leeswijzer3   2.Beleidsagenda7   3.De beleidsartikelen53 1. ...

Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden (Dossier 31700-VIII)
Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 144BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 februari 2009Onder verwijzing naar Uw brief van 19 december 2008, nr. 2008Z09944/2008D23372 informeer ik U mede namens de ministers voor Jeugd en Gezin, voor Ontwikkelingssamenwerking, van Economische Zaken, van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de moties en amendementen die zijn aangenomen in het kader van de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 (Tweede Kamer 31 700 VIII).Ook informeer ik U over de uitvoering van de motie Van der Ham, waarin het kabinet met name wordt verzocht met de HBO-raad in overleg te treden over de vormgeving en financiering van nieuwe HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 27 406, nr. ...

Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel' (Dossier 31700-VIII)
Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel' Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 217BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 juli 2009Op 22 april 2009 verscheen het rapport van de tweede visitatiecommissie voor de landelijke publieke omroep, onder voorzitterschap van mevrouw mr. ...

Voorlichting Afdeling advisering inzake het verzoek om voorlichting inzake wilsonbekwame volksvertegenwoordigers en het afschaffen van lijstencombinaties (Dossier 33268)
Voorlichting Afdeling advisering inzake het verzoek om voorlichting inzake wilsonbekwame volksvertegenwoordigers en het afschaffen van lijstencombinaties Brief regering recht staatsrecht Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2013 Tijdens de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Kamerstuk 33 268; hierna: het wetsvoorstel) zijn enkele amendementen ingediend. ...

Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet (Dossier 33268)
Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet Brief regering recht staatsrecht Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2014 Hierbij bied ik u aan het advies van de Kiesraad d.d. 18 april 2014 over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet1. ...

Tweede nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33268)
Tweede nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 januari 2013 Het voorstel van wet, artikel I, wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel V komt te luiden: V Artikel H 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33268)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 februari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel R, wordt «Artikel G 5, tweede lid» vervangen door «Artikel G 5, eerste lid» en wordt de aanduiding «2. ...

Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen (Dossier 33268)
Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen Brief regering recht staatsrecht Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2015 Op 9 december 2014 heeft uw Kamer een motie-Taverne1 aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen bij verkiezingen af te schaffen. ...

Afschrift van de brief van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen (Dossier 33268)
Afschrift van de brief van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen Brief regering recht staatsrecht Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2013 Op 26 april 2013 is de Commissie onderzoek elektronisch stemmen ingesteld (Kamerstuk 33 268, nr. 20). ...

Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal (Dossier 33268)
Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal Brief regering ...

Stand van zaken over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen (Dossier 33268)
Stand van zaken over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen Brief regering recht staatsrecht Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Bij brief van 16 april 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik de Kiesraad heb verzocht mij uiterlijk op 1 september a.s. te adviseren over variant(en) van restzetelverdeling, gegeven een voorgenomen wijziging van de Kieswet tot afschaffing van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan.1 Tijdens het algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden van woensdag 22 april jongstleden is onder meer de adviesaanvraag ter sprake gekomen. ...

Toezegging omtrent het maken van een publieksversie van de Kieswet (Dossier 33268)
Toezegging omtrent het maken van een publieksversie van de Kieswet Brief regering recht staatsrecht Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2014 Tijdens de behandeling in uw Kamer van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Kamerstuk 33 268), d.d. 6 maart 2013, heb ik uw Kamer toegezegd een publieksversie van de Kieswet te laten maken. ...

Afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet (Dossier 33268)
Afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet Brief regering recht staatsrecht Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2014 Voor donderdag 11 september 2014 is een Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gepland met als onderwerp «Verkiezingsaangelegenheden». ...

Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Dossier 33328)
Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur Brief regering bestuursrecht recht Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2013 Hierbij bied ik u het onderzoek aan naar kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)1. ...

Antwoord op vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het indienen wetsvoorstel inzake de WOB. (Dossier 33328)
Antwoord op vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het indienen wetsvoorstel inzake de WOB. ...

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven (Dossier 33328)
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven Brief regering bestuursrecht recht Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober 2017 Tijdens het mondeling vragenuur op 26 september was ik met de Kamer in gesprek over het bericht «De Haagse ziekte om openheid te veinzen en beslotenheid te eisen» (NRC 23 september 2017)(Handelingen II 2016/17, nr. 4, item 3). ...

Rapport “Quick scan impact Wet open overheid (Woo)” (Dossier 33328)
Rapport “Quick scan impact Wet open overheid (Woo)” Brief regering bestuursrecht recht Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2016 Hierbij bied ik u, zoals aangekondigd in mijn brieven van 1 en 12 september 2016 (Kamerstuk 33 328, nrs. 35 en 36), het rapport «Quick scan impact Wet open overheid (Woo)» aan1. ...

Tweede quick scan impact Wet open overheid (Woo) (Dossier 33328)
Tweede quick scan impact Wet open overheid (Woo) Brief regering bestuursrecht recht Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2017 Hierbij bied ik u, zoals aangekondigd in mijn brieven van 1 en 12 september 2016 (Kamerstuk 33 328, nrs. 35 en 36), het rapport «Quick scan impact Wet open overheid (Woo) deel 2» aan1. ...